facebook  twitter

Studijska posjeta u Švedskoj i Danskoj za predstavnike nagrađenih organizacija civilnog društva u okviru WeB4YES projekta

21 okt 2019
13502 puta

U periodu od 7-11. oktobra 2019. predstavnici nagrađenih organizacija civilnog društva u okviru WeB4YES projekta, učestvovali su na studijskoj posjeti u Švedskoj i Danskoj.

Cilj posjete bio je osnaživanje i jačanje kapaciteta 18 nagrađenih organizacija Zapadnog Balkana kroz upoznavanje mehanizama i primjera dobre prakse u Švedskoj i Danskoj koji se tiču politika zapošljivosti mladih.

 

Fleksibilni a ne stalni poslovi

Prva organizacija koja je ugostila delegaciju sa Zapadnog Balkana bila je FH – Danish Trade Union Confederation u Kopenhagenu, najveća nacionalna konfederacija sindikata u Danskoj – prepoznata kao najreprezentativnija organizacija radnika u privatnom i javnom sektoru na nacionalnom nivou. U dvočasovnoj posjeti imali smo prilike da čujemo na koje sve načine Sindikat zagovara i utiče na donosioce odluka po pitanju politika zapošljavanja. Jedan od interesantnih podataka do kojih smo došli je da u Danskoj nije zakonom uređena minimalna cijena rada po satu, kao ni ostali elementi poput odsustva, prava i obaveza koji se regulišu kolektivnim ugovorom. Fleksibilnost u zapošljavanju je visoko rasprostranjena zato što doprinosi ohrabrivanju poslodavaca da zaposle i da godišnje imaju promet od preko 800.000 poslova. U okviru Unije postoji i organizacija „ mladih sindikalaca“ koja okuplja preko 230.000 mladih u Danskoj. Aktivnosti podmlatka sindikata svode se na promovisanje omladinskog preduzentištva, ali i promociju radnih prava mladih (učenika, studenata) koji pored obrazovanja žele da budu aktivni učesnici na tržištu rada angažujući se na honorarnim poslovima. Ono što smo interesantno čuli je da radne prakse i volontiranja ne postoje kao koncepti, te da mladi Dancima put do prvog zaposlenja preko praksi nije praksa.

 

Kad se udruže ministarstva…

Sa željom da se preduzetništvo utka u sve segmente obrazovanja u Danskoj (od predškolskog do visokog obrazovanja) 2001.godine nastala je Danska fondacija za preduzetništvo. Fondacija je osnovana na inicijativu četiri reprezentna ministarstva: Ministarstva privrede i rasta Danske, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva kulture i Ministarstva visokog obrazovanja i nauke. Tokom posjete ovoj organizaciji bili smo u prilici da se informišemo na koji način se preduzetništvo uvodi u školstvo na mikro i makro nivoima. Tako na primjer, u najranijim uzrastima ono je integrisano kroz inovativne pristupe u redovnoj nastavi na časovima poput fizike i geografije, dok je na višim nivoima zastupljeno kao samostalni predmet u srednjim školama ili kao kurs na fakultetima. Osim toga što Fondacija vrijedno radi na promociji preduzetništva, jedan dio djelovanja je pružanje treninga nastavnicima i učiteljima kako da u svoje učionice uvedu segment preduzetništva i osnaže buduće mlade naraštaje za dinamično tržište rada. Drugi nivo djelovanja Fondacije je finansijska podrška studentima i mladima koji žele da se okušaju u preduzetničkim vodama i pokrenu inovativne poslove u visini do 8000 € nepovratnih sredstava.

 

Na jutarnjoj kafi sa Švedskom konfederacijom sindikata

Švedska konfederacija sindikata je krovna organizacija sa 14 podružnica koja organizuje radnike kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Konfederacija koja okuplja oko 1,5 miliona zaposlenih u Švedskoj osnovana je davne 1898. od strane sindikata plavih okovratnika (naziv za zaposlene na višim funkcijama). U razgovoru sa predstavnikom konfederacije mogli smo da čujemo na koje načine Konfederacija zastupa prava radnika i zagovara bolja radna prava, kao i to koliko je važno komunicirati sa obrazovnim ustanovama bilo da je riječ o javnim ili privatnim, i zajedničkim snagama kreirati profile zanimanja koji će korespondirati potrebama tržišta rada.

 

U centru za podršku studentima –Drivhuset hub

U okviru Univerziteta u Malmu delegacija WEB4YES upoznala se sa radom Drivhuset organizacije koja sprovodi mentorske programe podrške studentima da sprovedu svoje preduzetničke inovativne ideje u djela. U skladu sa tim Drivhuset obezbjeđuje individualni koučing za studente preduzetnike, a koučevi dolaze iz različitih oblasti i espertiza. Kroz interaktivnu sesiju između predstavljanja uspješnih preduzetničkih poduhvata i grantova za koje studenti mogu da apliciraju, domaćini su podijelili i činjenicu da preko 50 °% studenata koji dolaze u hab sa preduzetničkim idejama su migranti (mladi sa prostora Zapadnog Balkana).

 

Škola bez testova – da, moguće je!

Kako podržati mlade koji su napustili školovanje da dovrše započeto? Kako podržati mlade koji rade ili su roditelji da dođu do boljih kvalifikaciju? Kako mlade koji su u potrazi za boljim životom došli u Švedsku podržati da se integrišu u društvo? Odgovore na ova pitanja pronašli smo u Malmö folkhögskola. Ova škola, osim što podržava mlade koji su u nekom trenutku napustili redovno školovanje da se vrate u sistem obrazovanja, jedinstvena je i po tome što za procjenu postignuća učenika ne koristi testove, već različite tehnike poput snalaženja u zadatim situacijama, kritičkog mišljenja, snalaženja u timskom radu i slično. Osim podrške u nastavku obrazovanja koju godišnje dobije preko 120 mladih osoba, ova škola pruža i servise karijernog vođenja i savjetovanja svojim učenicima, kako bi nakon sticanja diplome škole (koja je priznata i iako ne doprinosi sticanju konkretnog zanimanja pruža priliku da se uključe na tržište rada/ upišu fakultet). Tokom obilaska prostorija škole delegacija Zapadnog Balkana imala je prilike da vidi i dio nastave koja se realizuje uz primjenu savremenih koncepta učenja.

 

Fudbal ili karijera

Ukoliko ste se pitali kako je moguće spojiti jedan od najpopularnijih sportova na svijetu sa karijernom akademijom, odgovor za to pronašli smo na novom stadionu fudbalskog kluba Malmo. U okviru ovog fudbalskog kluba od 2014. godine funkcioniše udruženje građana Karijerna akademija, osnovana na inicijativu navijača. Od osnivanja do danas peko 220 mladih se uz podršku Akademije zaposlilo. Akademija organizuje različite događaje koje doprinose unapređivanju zapošljivosti mladih kao što su sajmovi zapošljavanja i praksi (plaćenih), različiti susreti poslodavaca i nezaposlenih mladih i slično. Pored toga, u okviru stadiona radi restoran koji tokom velikih događaja dnevno ugosti preko 2000 ljudi. Akademija šalje snažnu poruku organizacijama Zapadnog Balkana, a to je da je moguće spojiti sport, socijalni rad i preduzetništvo i poziva organizacije da budu inicijativne u promjenama koje žele da postignu.

 

Nove politike rada Nacionalne službe za zapošljavanje Švedske

Umjesto registracije nezaposlenih osoba i velikog broja šaltera za pečat više, prostorije Nacionalne službe za zapošljavanje u Švedskoj više podsjećaju na prostor nalik habu. U inspirativnim prezentacijama WEB4YES delegacija čula je koji su izazovi uključivanja na tržište rada Švedske, kojim aktvnim mjerama služba pruža podršku novodolazećim migrantima i osobama iz teže zapošljivih kategorija kao što su osobe sa hendikepom.U korak sa digitalizacijom rad službe se konceptualno kreće ka virtuelnim i onlajn servisima za nezaposlene osobe, dok se uz saradnju sa agencijama za zapošljavanje i konsalting realizuju obuke za dokvalifikacije, prekvalifikacije i meke vještine.

 

Izazovi inkluzivnog omladinskog rada

Poslednja, ali jednako značajna organizacija koju su predstavnici organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana posjetili je Fondacija Fryshuset. Ova neprofitna organizacija radi na postizanju društvenih promjena i pozitivnom razvoju sa mladima i za mlade širom svijeta. Fryshuset promoviše jačanje i socijalnu uključenost mladih, posebno onih koji su u riziku ili koji se već suočavaju sa isključenošću. Organizacija može da se pohvali velikim iskustvom u direktnom radu na terenu (ulicama) sa mladima koji se nalaze na marginama društva i zakona, programima za resocijalizaciju i ponovnu integraciju u društvo. Osim pružanja različitih vidova podrške mladima u riziku, Fryshuset ima značajno razvijene programe karijernog vođenja i savjetovanja koji predstavljaju značajan alat za osnaživanje mladih.

 

Studijska posjeta sprovedena je u okviru projekta WEB4YES - regionalne inicijative usmjerene na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmjena u politici zapošljavanja mladih u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Projektom koordiniše Beogradska otvorena škola.

Preuzeto sa: http://www.bos.rs/rs/vesti/21/2019/10/16/poruke-iz-svedske-i-danske_-od-univerziteta-do-fudbalskog-stadiona---glasno-i-jasno-za-zaposljavanje-mladih

Više info: https://www.web4yes.eu/