facebook  twitter

Vještina relaksacije u borbi protiv stresa

20 maj 2021
8256 puta

Smatra se da je u danjašnjim uslovima gotovo nemoguće biti van uticaja stresova i stresnih situacija. I pored toga, postoje osobe koje izlaze na kraj sa ovakvim načinom života i kod kojih posledice stresa ne možemo utvrditi ili su minimalne. Sa druge strane, značajan je procenat onih koji podležu negativnom uticaju stresa i kod kojih možemo verifikovati somatske i/ili psihološke posledice. Koji će ishod biti, zavisi od nekoliko činioca.

Najprije, veoma je važan sam stres i njegove karakteristike. Takođe, važan je i intenzitet i dužina stresne reakcije. Od bitnog značaja je i struktura same ličnosti, pa govorimo o vulnerabilnoj i na stres otpornoj ličnosti. Osim urođenih karakteristika, bitno je da li osoba ima u svom repertoaru vještine koje joj mogu pomoći u prevladavanju stresnih situacija. Ove vještine se obično stiču tokom života i ono što je veoma važno, mogu se ciljano naučiti.

Prema tome, u borbi protiv stresa možemo se usmjeriti sa jedne strane na otklanjanje stresa ili, sa druge, na jačanje ličnosti i na neurtalizaciju eventualnih posledica. Obzirom da je veoma teško, a povremeno i nemoguće uticati na pojavu stresora i stresnih situacija, da ih je u većini slučajeva vrlo teško izbjeći, u preventivnom ali i terapijskom pristupu ovom problemu, dominantno se oslanjamo na jačanje ličnosti i na osposobljavanje da se sa stresom izbori na adekvatan način. Ako su zdravstvene posledice već prisutne, pored rada na jačanju ličnosti, primjenjuju se i specifične psihološke i somatske intervencije. Cilj intervencija je da se neutrališe ili bar ublaži negativno dejstvo stresa.

U sklopu preventivnih mera primjenjujemo brojne psihoterapijske metode koje uče vulnerabilne osobe vještinama prevladavanja stresa i jačaju odbrambenu sposobnost klijenta. Radi se o vještinama poput onih koje pomažu osobi da povrati (ili stekne) samopouzdanost, da poveća samovrednovanje i vjeru u sopstvene snage (tz. asertivni trening), da nauči da rešava probleme na najadekvatniji način, da planira korake unaprijed (tz. “problem solving”), da nauči da planira vrijeme (a ne da stalno bude u zakašnjenju sa rokovima što podiže tenziju i deluje stresogeno).

Jedna od tehnika kojoj daju posebno mjesto u prevenciji, ali i tretmanu stresa i posledica stresa je relaksacija. Ona predstavlja efikasnu metodu koju mogu primijeniti i zdrave i oboljele osobe. Relaksacija doprinosi jačanju otpornosti ličnosti i u isto vrijeme redukuje nivo stresa i ublažava intenzitet psiholoških i fizioloških korelata stresa. Postoje brojni načini za postizanja stanja relaksacije. U medicini se dominantno koriste dvije tehnike i to progresivna mišićna relaksacija (PMR) i autogeni trening. Pored toga, mogu se primijeniti joga, meditacija i druge tehnike. Od velike pomoći u terapiji mogu biti i vježbe disanja koje uglavnom djeluju na smirenje simptoma povezanih sa hiperaktivnošću simpatičkog nervnog sistema.

Nabrojane tehnike i još mnoge druge su dio kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, koja predstavlja metodu izbora za borbu protiv stresa i njegovih posledica.

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)