facebook  twitter

facebook   twitter

Korporativno volontiranje

10 okt 2017
33267 puta

Termin "korporativno volontiranje" je segmenat društveno odgovornog poslovanja kompanije. To je servisno djelovanje u zajednici kroz organizovano uključivanje volontera iz kompanije u aktivnosti koje su planirane, organizovane i izvršene od strane zaposlenih i odobrene od strane menadžmenta, a donose posebne benefite za kompaniju, zaposlene i zajednicu.

Prepoznata su tri razloga zašto kompanija podstiče i podržava korporativno volontiranje:

Korporativni građani

Kompanija odluči da podrži korporativni volonterizam kao efikasno sredstvo da ispuni veću posvećenost korporativnog građanstva, i kao način davanja odnosno povratnog ulaganja u zajednicu u kojoj kompanija posluje.

Dio korporativne kulture

Za mnoge kompanije, lična posvećenost kroz korporativno volontiranje, bilo da je direktna ili indirektna, je dio veće posvećenosti što pojedince čini korporativnim gradanima. Korporativni volonterizam kao prepoznatljivu karakteristiku vrijednosti kompanije vidi u angažmanu u zajednici što povećava vrijednost kompanije, razlikuje se od drugih kompanija, a naročito konkurencije.

Zadovoljava očekivanja

Za neke firme, vrijednost i značaj podržavanja korporativnog volontiranja je definisana razvojnim dokumentima kompanije, što predstavlja svjestnost kompanije o vrijednosti volonterskih aktivnosti.

U poslednjih nekoliko godina, mnoge kompanije podstiču i podržavaju volonterizam, jer osjećaju da su tako konkurentniji na tržištu. Preduzeća vjeruju da njihovi korporativni volonterski programi ne samo da lokalnu zajednicu čine boljim mjestom za život i rad, već i da ovi programi utiču na stvaranje boljeg radnog ambijenta u kompaniji, na ovaj način kompanija stvara više mogućnosti i pogodnosti za svoje zaposlene, kao i za njihova očekivanja.

Programi korporativnog volontiranja direktno utiču na veću lojalnost zaposlenih, bolju produktivnost, smanjuju troškove, povećavaju ugled kompanije, a samim tim i stvaraju relane vrijednosti za akcionare ondosno vlasničku strukturu i dovode do uvećanja profitabilnosti. Direktno utiče na povećanje svijesti građana, partnera, finansijera – ciljne grupe generalno za kompaniju i njene proizvode, povećanje lojalnosti a samim tim i uticaj na prodaju.

Jedan od najučestalijih benefita za kompanije kada je korporativni volonterizam u pitanju je povećana sposobnost regrutacije i zadržavanja najtalentovanijih na tržištu rada.

Ovakvi programi mogu da pomognu u izgradnji i jačanju odnosa sa ključnim spoljnim akterima. Ovi odnosi mogu ojačati i generisati dobru volju kompanije, osigurati lojalnost i produktivnost.

Program korporativnog volontiranja promoviše timski rad i utiče na koheziju među saradnicima. Korporativni volonterski programi služe da obezbijede zaposlenima mogućnosti za interakciju na drugačiji način, van radnog mjesta u situacijama koje mogu da poboljšavaju profesionalne odnose. Okupljanje timova zaposlenih zajedno van radnog mjesta - uči ih kako da bolje rade zajedno da postignu zajednički cilj ili završe određeni zadatak. Korporativni volonterski programi utiču na povećanje morala zaposlenih na radnom mjestu i jača njihovu lojalnost prema kompaniji.

Povećava profesionalnu i upravljačku sposobnost. Prednost korporativno volonterskih programa je sposobnost da na efikasan način kod zaposlenih izgrade i usavrše brojne profesionalne i liderske vještine. Kao što su: planiranje, organizovanje, komunikacije, upravljanje vremenom, rješavanje problema, donošenje odluka. Mnogi korporativni lideri vjeruju da volonterski programi ne samo da podižu svijest zaposlenih za potrebe zajednice, pitanja kompanije, već i da korporativni volonterski programi imaju potencijal da podstaknu i podignu energiju zaposlenih i motivišu ih da budu uključeni u razvoj svoje zajednice i van organizovanog korporativnog volontiranja.

ADP-Zid u ponudi ima brojne aktivnosti kroz koje mogu da uključe korporativne volontere ili jednostavno možemo da razvijemo program korporativnog volontiranja po zahtjevu kompanije ili institucije. ADP-Zid svake godine od 2007 u sklopu godišnje nagrade za volonterizam dodjeljuje i nagradu za korporativno volontiranje najboljima.