facebook  twitter

Prostor je, u urbanističkom smislu, skup svih prirodnih i izgrađenih struktura na površini, iznad ili ispod površine zemlje i vode, do granice dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnosti. Potreba i obaveza da se upravlja prostorom i promjenama u njemu, podrazumijeva prije svega društvenu regulaciju života i upravljanje ponašanjem ljudi, regulisanje odnosa i uspostavljanje harminizacije opšteg interesa i interesa pojedinaca. U tom smislu se srećemo sa pojmovima: prostorno uređenje i prostorno planiranje.

Za formiranje organa upravljanja u stambenim zgradama, potrebno je nadležnom Sekretarijatu lokalne samouprave, predati sledeće:

U cilju unapređenja sistema izgradnje i održavanja stambenog fonda treba osnovati stambeni fond na opštinskim nivoima, s obzirom da je stanje na opštinskom nivou u velikom zaostatku sa potrebama. Na državnom nivou je ulogu Nacionalnog stambenog fonda djelimično preuzeo CFSSI.

Priča sa terena

08 May 2018

Zakonom o socijalnom stanovanju je propisano da pravo na socijalno stanovanje imaju svi državljani Crne Gore bez rješenog stambenog pitanja. Određene su prioritetne grupe i načini na koje one mogu ostvariti svoja prava. Predviđeno je da lokalne samouprave imaju najveću ulogu u provođenju politika socijalnog stanovanja. Sve one dužne su, na osnovu smjernica Programa Vlade za razvoj socijalnog stanovanja, da razviju Lokalne akcione planove u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima. Prema podzakonskim aktima, samo porodica u stanju socijalne potrebe može biti korisnik stana, a koja u smislu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ostvaruju pravo na materijalno obebjeđenje porodice.

Crna Gora, kao potpisnik međunarodnih sporazuma i konvencijama koje tretiraju oblast socijalnog stanovanja, obavezala se da će preuzeti sve neophdone mjere i obaveze u cilju rješavanja problema obezbjeđivanja advekvatne stambene jedinice kod socio-ekonomskih ugrženih kategorija.

Politika socijalnog stanovanja, predstavlja dio stambene politike jedne države. Neophodnost i potreba za socijalnom stambenom politikom, izražena je posebno u državama koje su prošle period tranzicije političko-ekonomskog sistema, što je imalo za posljedicu nemogućnost rješavanje stambenog pitanja kod socio-ekonomski ugroženih slojeva društva.

Adekvatno stanovanje kao važan aspekt socijalne kohezije je dugo uključeno u univerzalna prava u više od sto nacionalnih ustava. Sa Lisabonskim ugovorom, Povelja o osnovnim pravima, uključujući i pravo na pomoć za stambeno zbrinjavanje, postala je dio pravne osnove za politike EU.

Svi vlasnici bespravnih objekata su dužni da plate naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Pored nje, vlasnici bespravnih objekata na crnogorskom primorju, plaćaju i posebnu naknadu za regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja. Ove naknade inače plaćaju svi legalni graditelji I sredstva prikupljena po tom osnovu se koriste za komunalno opremanje zemljišta na kojem se gradi. Prema Zakonu, naknada koju za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaćaju vlasnici bespravnih objekata, ima strogo namjenski karakter,a sredstva koja su po osnovu nje prikupljena koriste se za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja prema vlasnicima bespravnih objekata koji nisu legalizovani, kao i članovima njegovog domačinstva.

Ukoliko je objekat izgrađen na zemljištu u privatnoj svojini, potrebno je sa vlasnikom zemljišta dogovoriti otkup. Ovakva je situacija u stvarnosti rijetka, ali je moguća. Ona se može javiti i kao posljedica nezavršenih postupaka restitucije podržavljene (nacionalizovane, ekspropirisane ili konfiskovane) imovine tokom perioda socijalizma. Tako se može dogoditi da je vlasnik bespravnog objekta gradio na zemljištu u državnom vlasništvu, a da mu se u postupku legalizacije, pa čak i nakon pokretanja postupka – kao strana sa kojom treba da rješava vlasničke odnose na zemljištu pojavi novi - odnosno sada privatni vlasnik. Takva situacija može da zakomplikuje legalizaciju, pa I da učini nemogućom. Na žalost, zakonodavac ovakvu mogućnost nije tretirao, vjerovatno predpostavljajući da neće biti česta.