facebook  twitter

Javna tribina “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održana je 22. juna 2018. godine u sali SO Žabljak, gdje je prisustvovao veliki broj građana koji su postavljali pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Ovom prilikom, prisutnima su se obratili predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, koji je govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju; predstavnik Sekretarijata za planiranje i uređenje prosotora, Sava Zeković, koji je govorio o stanju legalizacije na Žabljaku, i; predstavnica Zajednice opština Sanja Živković, koja je govorila o postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Žabljaka jeste cijena za legalizaciju po zonama. Takođe građani su pokazali nezadovoljstvo kada su u pitanju podjela opštine po zonama. Jedno od pitanja je bilo šta je to što se smatra nelagalnim objektom. Da li se pod bespravim objektom podrazumijeva ako je za objekat započet temelj. Međutim, odgovor je u sljedećem “Bespravni objekat je stambena, poslovna i poslovno-stambena zgrada na kojoj su izvedeni grubi konstruktivni građevinski radovi najmanje jedne etaže, koja je izgrađena bez građevinske dozvole, odnosno suprotno građevinskoj dozvoli.”

Građani i zaposleni u Opštini imaju nedoumicu oko legalizacije objekata koje treba i onih koje ne treba legalizovati. Jedno od ključnih pitanja je da li objekti koji su građeni prije donošenja prvog prostornog plana za opštinu Žabljak, u ovom slučaju prije 2008. godine, podliježu procesu legalizacije i ako im u listu nepokretnosti stoji “bez tereta i ograničenja”. Prema načelu istine, list nepokretnosti se smatra javnom ispravom, te stoga, smatra se da je objekat legalan, osim ako se ne dokaže suprotno.

Građane je takođe zanimalo zašto je u naselju Motički gaj cijena deset eura, a smatra se eksluzivnom zonom, za razliku od centra koji je 48e, te se građani pitaju zar u ovom slučaju ne bi bilo realno da je cijena u naselju Motički gaj viša jer ovo naselje pripada zoni Nacionalnog parka i kao takvo devastira prirodno dobro.

Takođe, građani su se žalili na opštinske planere da im često mijenjaju plansku dokumentaciju i parametre gradnje, a kako je istakao jedan od građana, upravo je to razlog zašto sada ne može da legalizuje kuću, jer po novom DUPu njegova kuća je većih gabarita i nije usklađena sa aktuelnim parametrima gradnje, zbog čega mora da čega plan generalne regularizacije.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 11. aprila u Sali Skupštine opštine Bar prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Predstavnik ADP - Zida, Andrej Milović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata, beneficije koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijative ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnica Zajednice opština, Sanja Živković, govorila je o postupku legalizacije na niovu opštine Bar i smanjivanju cijena komunalija u toj opštini.

Većina pitanja građana Bara odnosila se na cijenu koju treba da plate po metru kvadratom radi legalizacije objekta. Građani su istakli da su trenutne cijene visoke, dok je sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine istakla da su donijeli odluku smanjivanju cijene komunalija od 50 do 95%, u zavisnosti od veličine objekta i da li se radi o objektu osnovnog stanovanja ili sekundarnom objektu.

Jedna od zamjerki građana bila je zašto nisu izjednačeni svi objekti po uslovima legalizacije, već su najveće povoljnosti prvenstveno za objekte osnovnog stanovanja. Takođe, naveden je uporedni primjer Hrvatske – upoređene su cijene između najpoznatijih hrvatskih gradova i Bara, gdje se vidi velika razlika, ali novom odlukom o cijenama komunalija, legalizacija objekata u Baru biće značajno jeftinija čak i u poređenju sa Hrvatskom.

Građane je zanimalo da li će im opština priznati troškove koje su imali vezano za komunalno opremanje u onim djelovima gdje nije postojala infrastruktura i oduzeti taj trošak od cijene koju treba da plate za legalizaciju. Predstavnica Zajednice opština im je objasnila da je vrlo teško dokazati da su te troškove imali, prije svega zbog nemanja faktura i računa vezanih za te radove, kao i da finansiranje priključaka, nije isto što i komunalno opremanje, jer je vodu, struju, telefon i kanalizaciju potrebno dovesti mnogo dalje i spojiti sa mrežom, a ne samo finansirati priključak nedaleko od objekata.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 17. maja u Sali Skupštine opštine Herceg Novi prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata, beneficije koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijative ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnici Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Dalibor Krnić i Božo Bećir, govorili su o postupku legalizacije na niovu opštine Herceg Novi, dok je predstavnica Uprave lokalnih prihoda Biljana Bulatović govorila o cijeni komunalija i ukupno troškova legalizacije objekta.

Većina pitanja građana Herceg Novog odnosila se na legalizaciju stanova koji se nalaze u objektima kolektivnog stanovanja - zgradama. Građani su istakli da je veliki problem u objektima gdje je došlo do prekoračenja i gdje je određeni broj etaža legalan, a pretposljednja i/ili posljednja etaža nelegalna jer se radi o prekoračenju građevinske dozvole ili dogradnje. U ovoj situaciji potrebno je priložiti elaborat i projekat za cijelu zgradu, a ne samo za dogradjeni ili prekoračeni dio, te obzirom da je većina stanara u legalnim djelovima-stanovima zgrade, ne žele da participiraju u ukupnim troškovima, već taj teret moraju da snose samo oni čiji su stanovi nelegalni, pa se dovode u poziciju da oni ne mogu da plate elaborat i projekat za cijelu zgradu, a samim tim ne mogu ni da legalizuju. U to ime govorilo se o potrebi da predstavnici lokalnih vlasti, zajedno sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, nađu zajedničko rješenje, jer je postojeće neodrživo.

Takođe, govorilo se o uslovima po kojima se legalizuju prošireni djelovi legalnog objekta i na koji način se određuje njihova cijena, kao i to da li se dograđeni dio gleda samostalno od objekta, zbog različitih uslova za objekat do 200m2 i objekat preko 200m2.

Građane je zanimalo da li objekat koji u listu nepokretnosti nema terete i ograničenja, a nema građevinsku dozvolu treba da se legalizuje, na šta je objašnjeno da ipak mora, ukoliko nema građevinsku dozvolu jer je greška Uprave za nekretnine zašto teret nepostojanja građevinske dozvole nije upisan u list nepokretnosti, te je preporuka da sami prijave da nemaju dozvolu, da se ne bi kasnije našli u problemu. 

Veliki broj pritužbi građana odnosio se na Upravu za nekrentine – katastar, zbog svoje sporosti, neefikasnosti i velikih kašnjenja, što se pokazuje kao problem u više opština do sada.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 14. juna 2018. godine u sali SO Berane, prisustvovao je veliki broj građana koji su postavljali pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju. Predstavnica opštine Berana Sonja Vuković, govorila je o postupku legalizacije u Beranama, dok je predstavnica Zajednice opština Sanja Živković, govorila o postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Berana jeste rješavanje problema naselja Šućove bare. Naime, u tom dijelu grada, veliki broj građana sagradio je objekte bez građevinske dozvole i na opštinskom zemljištu. Novi DUP predvidio je objekte kolektivnog stanovanja u tom dijelu, što znači da sadašnji objekti i pored pokretanja postupka legalizacije se ne mogu legalizovati. Građani su podučeni da predaju zahtjeve za legalizaciju, a prilikom donošonje plana generalne regularizacije u Crnoj Gori, predviđenog da se donese do 2021. godine, da daju svoje komentare i inicijative da se na tom potezu ucrtaju njihovi objekti.

Jedno od pitanja odnosilo se i na izradu elaborata, tj. da li je potrebno raditi elaborat za cijelu kuću ili samo za dograđeni dio, u ovoj situaciji odnosilo se na kuću koja je sagrađena uz drugu kuću na istoj parceli. Obzirom da je plan predvidio samo jedan objekata na ovoj parceli, građanin je upućen da podnese elaborat za cijelu kuću kojim se ona dijeli na dva posebna dijela.

Takođe, građane je interesovalo da li se mogu koristiti stari elaborati, što nije moguće, već isključivo novijeg datuma, gdje se vidi kompletna razrada objekta, a ne samo koordinate parcele i objekta, kao što se nalazi na starim elaboratima.

Mnogi građani su istakli probleme sa DUPovima, među kojima je i jedan primjer gdje put postoji po DUPu, dok je prostor previđen za put zauzeo jedan od komšija, koji je taj dio zemljišta upisao u katastru kao svoje vlasništvo i sada ne želi da ustupi drugom komšiji za put, što je slučaj za parnicu i sud.

Sličan pravni problem ima i građanin koji je gradio kuću na opštinskom zemljištu, a drugi građanin na nelegalan način uz pomoć službenika iz katastra uknjižio taj plac kao svoje vlasništvo, zbog čega je građanin onemogućen da legalizuje kuću jer ne može da riješi pravni problem vlasništva zemljišta na kojem se nalazi objekat, zbog čega je upućen na parnicu, a da svakako preda zahtjev za legalizaciju, da ne bi propustio rok, pa će se imovinsko pitanje rješavati kao prethodno pitanje.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 08. juna 2018. godine u multimedijalnoj sali opštine Mojkovac, prisustvovali su građani i zaposleni u opštinskim ogranima koji su postavili pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Mojkovca jeste rješavanje statusa privremenih objekata od tvrde gradnje. Građani su upućeni da privremeni objekti nisu predmet legalizacije u ovom postupku legalizacije i da je za status tih objekata, koji su uz dozvolu opštine Mojkovac građeni od tvrde gradnje na opštinskom zemljištu, potrebno prije svega rješavanje imovinsko-pravnog odnosa, a predstavnici Opštine istakli su da je u toku donošenje planova koji će predvidjeti ove objekte koji će moći da se uknjiže, ako su građeni od tvrdih materijala.

Jedno od pitanja odnosilo se i na izradu elaborata, tj. da li je potrebno raditi elaborat za cijelu kuću ili samo za dograđeni dio, u ovoj situaciji odnosilo se na kuću koja je sagrađena uz drugu kuću na istoj parceli. Obzirom da je plan predvidio samo jedan objekata na ovoj parceli, građanijn je upućen da podnese elaborat za cijelu kuću kojim se ona dijeli na dva posebna dijela.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 17. maja u Multimedijalnoj sali opštine Tivat prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Predstavnica Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata upoznala je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata. Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, govorio je o beneficijama koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijativama ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije.

Građane Tivta zanimalo je da li je potrebno legalizovati stare pomoćne objekte, za koje nema tereti u listu nepokretnosti, ali ni dokaza da su rađeni prije donošenja prvog prostornog plana, na šta su upućeni da ipak legalizuju, da ne im se ne bi upisala teret na pomoćne objekte i naplatila naknada za korišćenje.

Takođe, građane je zanimalo da li treba legalizovati i rekonstruisane i zastakljene terase, čime je dobijena nova prostorija, ali nije došlo do proširenja van prethodnih dimenzija objekta, što ne predstavlja nelealnu gradnju, jer se radi o unutrašnjoj rekonstrukciji u granicama postojećeg objekta.

Jedan od građana istakao je svoj problem koji se odnosi na imovinsko-pravno pitanje svog stambenog objekta obzirom da posjeduje objekat na ostrvu Cvijeća, a koji je dobio od nekadašnje vojske SFRJ, gdje ima više od 70tak stambenih objekata. Upućen je da podnese zahtjev za legalizaciju, ali obzirom da je ostrvo Cvijeća planirano za izgradnju hotela i vila u svrhu turizma, moraće da čeka plan generalne regulacije objekata koji tek treba da se usvoji i eventualnom prenamjenom prostora, time dobije mogućnost da legalizuje.

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 08. juna 2018. godine u sali Centra za kulturu, prisustvovali su građani i zaposleni u opštinskim ogranima koji su postavili pitanja vezana za postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Pitanje koje je najviše interesovalo građane Kolašina odnosilo se za naselje “Luge”, gdje su građani sagradili objekte na opštinskom zemljištu na osnovu odluka i dopusta od strane Opštine. Potrebno je da građani riješe imovinsko-pravno pitanje vezano za zemljište i legalizuju objekte. Građani su podučeni da predaju zahtjeve za legalizaciju objekata, a da će po rješavanju imovinsko-pravnog pitanja, kao prethodnog pitanja i donošenja plana generalne regulacije na nivou Crne Gore, legalizovati objekat. Građani su izrazili zabrinutost da otkupna cijena zemljišta od Opštine ne bude velika, te im je objašnjeno da će se otkup vršiti na osnovu procjene vještaka i da će svakako biti i određenih povoljnosti.

Jedno od pitanja odnosilo se i na legalizaciju objekta uz rijeku, koji nije predviđen planom, građanin je upućen da pokrene zahtjev za legalizaciju, iako važećim planom taj objekat nije predviđen, ali je moguće da se planom generalne regularizacije nađe u novom planu, čime će se postupak postupak legalizacije nastaviti.

Građanin čiji član porodice je osoba sa invaliditom, a pritom vlasnik je nelegalnog objekta, interesovao se da li postoji određeni popust zbog stanja u kojem se nalazi, nažalost, država i opštine nisu predvidjele povoljnosti za posebne socijalne kategorije i lica sa invaliditetom.

Javne tribine na temu "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" održaće se u:

 - Pljevlja, četvrtak 21. jun u 12h, sala SO Pljevlja
 - Žabljak, petak 22. jun u 11h, sala SO Žabljak 
 
 
Građani će imati priliku da se neposredno i od relevantnih subjekata informišu o benefitima koje legalizacijom dobijaju, inicijativama koje je ADP - Zid uputio prema opštinama radi unepređivanja postupka legalizacije, kao i o samom postupku legalizacije i potrebnoj dokumentaciji. 

Pitanje koje najviše interesuje građane jeste cijena legalizacije, odnosno visina komunalija koju treba da plate po m2. Cijena nije jedinstvena i varira od opštine do opštine. Mnoge opštine su donijele odluke kojima daju određene povoljnosti građanima u vidu smanjenja cijene komunalije za par desetina procenata.

Da bi se objekat mogao legalizovati, potrebno je prije svega, ukolik nije evidentiran u listu nepkretnosti, obratiti se katastru sa zahtjevom i propratnom dokumentacijom radi upisa objekta u list nepokretnosti, a po upisu objekta, podnijeti novi zahtjev i propratnu dokumentaciju za legalizaciju objekta.