facebook  twitter

Crna Gora na putu ka EU

13 Oct 2020
65542 times

Crna Gora je na putu da postane članica Evropske Unije, pa kao takva teži standardima razvijenog svijeta. Socijalna prava i zaštita najbolje govore o standardu života u jednoj državi, pa bi unapređivanje politike na tom polju trebalo da bude na prvom mjestu novoj vlasti.

ADP – Zid se dugi niz godina zalaže za uvođenje Prava na adekvatno stanovanje u Ustav Crne Gore. Uvođenjem prava na stanovanje u Ustav Crne Gore bi se priznalo ovo osnovno ljudsko pravo i omogućilo lakše definisanje i sprovođenje nacionalne stambene strategije, koja će imati za cilj da omogući priuštive i adekvatne stanove svima koji nisu u mogućnosti ovo pitanje da riješe na tržištu, i da spriječi mogućnost nasilnih i ilegalnih iseljavanja (deložacija).

Sa tim u vezi, Evropska Unija je donijela Stub socijalnih prava koji se sastoji od 20 principa (The European Pillar of Social Rights in 20 principles).

Stub socijalnih prava odnosi se na pružanje novih i efikasnijih prava građanima, izgrađenih na 20 ključnih principa strukturiran oko tri kategorije:

  • Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada
  • Pošteni uslovi rada
  • Socijalna zaštita i inkluzija

U dijelu koji se odnosi na socijalnu zaštitu i inkluziju, pod rednim brojem 19., nalazi se princip koji se odnosi na stanovanje i pomoć za beskućnike, a to podrazumijeva:

a. Pristup socijalnom stanovanju ili pomoć u stambenom zbrinjavanju mora biti osiguran onima koji su u potrebi

b. Ranjivi ljudi imaju pravo na odgovarajuću pomoć i zaštitu od prinudnog iseljenja

c. Beskućnicima će se pružiti adekvatno sklonište i usluge kako bi se promovisalo njihovo socijalno uključivanje

Pored Stuba socijalnih prava, relevantni dokument na koji takođe treba obratiti pažnju, a koji dolazi iz Savjeta Evrope jeste Evropska socijalna povelja.

Kada države ratifikuju Povelju ili izmijenjenu Povelju ili usvajaju zakone u oblastima koje pokrivaju ovi instrumenti, države ih često koriste zajedno sa praksom nadležnih tijela kao smjernice, pa tako Povelja dovodi do poboljšanja u nacionalnom zakonodavstvu i praksi u mnogim oblastima, kao što su porodično pravo, zaštita mladih radnika, sindikalna prava i društvena zaštita.

Crna Gora je usvojila Evropsku socijalnu povelju, ali ne i njen 31. član koji se tiče upravo prava na stan. Ukoliko bi usvojila i taj član, to bi uticalo na izmjenu nacionalnog zakonodavstva kad je ta oblast u pitanju, pa samim tim i na poboljšanje politike socijalnog stanovanja i njegovog adaptiranja na potrebe svog stanovišta i bilo sve bliže uvođenju Prava na adekvatno stanovanje, za koje se zalažemo.

Kao što smo naveli, Crna Gora teži tome da postane članica Evropske Unije, a to znači da treba da prati i ispunjava standarde Evropske Unije. Kako bi i naša država dostigla nivoe visokih standarda kojima se odlikuju i zemlje Evropske Unije, pozivamo na usvajanje i člana 31 u okviru Evropske socijalne povelje i poštovanje Stuba socijalnih prava i njegovog principa pod rednim brojem 19.