facebook  twitter

Otvoreni poziv za učešće u timu eksperata You See! Lab / Call for Pool of experts You See! Platform Lab

27 Jun 2018
14219 times

You See! platforma kreira Regional Social Innovation Policy Lab poll of experts sastavljen od 10 lidera koji će, kroz ciklus treninga i praktičnog rada, dobiti dodatna znanja za razvoj inovativnih solucija, koje će unapređivati socijalne politike u zajednicama Zapadnog Balkana.

Zainteresovani aplikanti proći će kroz 4 intenzivna trening modula, koji će im nadograditi znanje i osposobiti za rad kroz online i direktnu komunikaciju sa učesnicima.

Kroz 4 modula treninga učesnici u procesu će steći znanje:
• How to set up a process of social innovation;
• How to build a business model for social entrepreneurs;
• How to crate and lead campaign for geting funds for social innovation;
• How to set up online transfer of knowladge.

Sve trening module vodiće iskusni predavači iz regiona i Evropske unije sa značajnim iskustvom u razvoju i upravljanju inovacijama.

Učesnici će dobiti priliku za profesionalni angažman i praktični mentorski rad tokom realizacije Socialthona, gdje će biti u prilici da učestvuju u razvoju inovativnih rješenja.

Ukupno trajanje modula biće najmanje 13 radnih dana, ne uključujući odlazne i dolazne dane. Moduli će biti organizovani u Crnoj Gori u periodu od avgusta do kraja 2018.

Svi aplikanti će potpisati ugovor sa You See! platformom koji će uključiti obaveze i odgovornosti ugovornih strana, model saradnje i način potencijalnih angažmana nakon obuke.

Prijavu u formi pisma maksimalnog formata jedne A4 stranice, koju je svaki zainteresovani aplikant dužan da dostavi, treba da sadrži razlog prijave, interesovanja i background experience vezan za razvoj preduzetništva, socijalnog preduzetništva, inovacija, mentorisanja, kreiranja policy preporuka i slične detalje relevantne za ovaj poziv.

Sve informacije o procesu možete dobiti na e-mail: igormiloseviczid@gmail.com. Prijave slati na navedeni e-mail do 15 jula 2018. 

Poziv je otvoren za sve zainteresovane predstavnike organizacija i freelancers iz regiona Zapadnog Balkana, uz napomenu da će prioritet kod prijava imati predstavnici organizacija i preduzeća koje su potpisnice Memoranduma o saradnji sa You See! platformom, a čiji predstavnici kroz svoje prijave zadovoljavaju potrebne kriterijume za učešće.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Pool of experts You See! Platform Lab

 

You See! platform create a Regional Social Policy Innovation Lab pool of experts, which is made up of a 10 leaders who will be in a position to get additional capacities for development of innovative solutions which will improve the social policy in the communities of Western Balkan, through training and practical work.

Interested applicants will participate in 4 intensive training modules where they will improve their knowledge and will be trained for online work and for directly communication with the participants.

Through 4 training modules participants will gain knowledge of:
• How to set up a process of social innovation;
• How to build a business model for social entrepreneurs;
• How to crate and lead campaign for getting funds for social innovation;
• How to set up online transfer of knowledge.

Training modules will be led by experienced lecturers from the region and the European Union with significant experience in developing and managing of innovations.

Participants will have the opportunity for the professional engagement true practical mentoring work during the realisation of Socialthon, where they will be able to participate in the development of innovative solutions.

Duration of the modules will be at least 13 working days, not including the day of arrival and departure day. The modules will be organized in Montenegro, between August and 20th of December 2018.

All selected applicants will sign a contract with YouSee! platform which will include the duties and responsibilities of the Parties, model of cooperation and method of potential engagement after the training.

Each applicant have to submit a Letter of interest no longer then A4 where is included the reasons for the application, interests and previous experience in the development of entrepreneurship, social entrepreneurship, innovation, mentoring, creating policy recommendations and similar details relevant to this call.

All needed information about the process can be obtained by e-mail: igormiloseviczid@gmail.com Applications should be sent to the above mentioned e-mail, no latter than 15th July 2018.

Call for participants is open for all interested organizations and freelancers, please note that the priority for the participation have representatives of organizations and companies who are the signatories of the Memorandum of Cooperation with YouSee! platform and whose representatives meet the necessary criteria for participation through their application.