facebook  twitter

(Ne)sigurnost mladih na internetu i socijalno stanovanje

23 Jun 2014
13711 times

Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid kao predstavnik Crne Gore u okviru  međunarodnog projekta ,,Human Security" sprovodi istraživanja u dva klastera, nasilje među mladima i bezbjednost na internetu i socijalno stanovanje. Predviđeno je da se odnos mladih prema nasilju ispita kroz fokus grupe srednjoškolaca iz Podgorice i Herceg Novog. Cilj ovoga istraživanja je da se ustanovi da li se djeca osjećaju sigurno u svome okruženju, kao i da navedu koje su to potencijalne prijetnje za njihovu sigurnost.

U toku maja i juna održane su četri fokus grupe u Podgorici, kao i dvije u Herceg Novom koje su pružile uvid kako mladi percepiraju pitanje sopstvene bezbjednosti u virtuelnom prostoru i kako dešavanja na internetu utiču na njihovu svakodnevnicu.

Uključivanje pitanja socijalnog stanovanja u istraživački korpus predstavlja veliki iskorak na polju proučavanja odnosa mladih u Crnoj Gori  prema samostalnom životu i kupovini sopstvene kuće ili stana. Kao i u slučaju klastera o nasilju među mladima formirane su  fokus grupe sastavljene od mladih visokoškolaca koji nemaju stalno zaposlenje. Fokus grupe su održane u Podgorici, Bijelom Polju i Herceg Novome, u kojima je učestvovalo oko tridesetak mladih bez stalnog zaposlenja.

Istraživanje ima za cilj da pruži odgovore na nekoliko pitanja, prije svega da li mladi vide perspektivu ostanka  u Crnoj Gori, planiraju li da u narednom periodu obezbjede sopstveno mjesto za stanovanje i šta misle o trenutnim socijalnim politikama.

Projekat predviđa i pisanje dvije hronike u kojima će se na analitički način predstaviti izazovi sa kojima se suočava crnogorsko društvo, a koji se  mogu smatrati kao problemi Human Security.

Šta je Human Security?

Human Security  predstavlja moderan pristup poimanja bezbjednosti koji u centar zbivanja postavlja lični osjećaj sigurnosti. Stavljanjem individue u centar problema, ispitivanjem obima i institucionalne strukture pružanja bezbjednosti,  proširujući i mijenjajući percepciju ‘’prijetnji’’ uzimajući u obzir političke, ekonomske i socijalne dimenzije bezbjednosti, HS podrazumijeva promjenu odnosa  prema bezbjednosti i kreiranju bezbjednosnih politika.

Rukovođeni ovim principima predstavnici civilnog društva pokrenuli su regionalnu inicijativu sa ciljem jačanja aktivnosti zagovaranja u domenu bezbjednosti ljudi na nivou države Balkana i Turske.

Inicijativa pod nazivom ,,Građanske Mreže za Mir, Pomirenje i Bezbjednost Ljudi” okupila je organizacije civilnog društva iz Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i dvije istraživačke institucije iz Turske i Srbije. Projekat je počeo u decembru 2012. godine i do sada su urađena brojna istraživanja vezana za vrste i izvore nesigurnosti na prostoru Zapadnog Balkana i Turske.