facebook   twitter

Karijerno vođenje

10 okt 2017
18702 puta

KARIJERA predstavlja interakciju profesionalnih i životnih uloga osobe tokom njenog života, što uključuje i način na koji ona uspostavlja ravnotežu između svog plaćenog i neplaćenog rada kao i način na koji se obrazuje. To je životni koncept koji se sastoji od niza poslova, učenja, aktivnosti, slobodnog vremena u kojima pojedinac učestvuje tokom života. Svaka osoba ima svoju jedinstvrnu karijeru i koja je dinamična i koja se razvija.

Postoje dva shvatanja karijere a to su moderno i tradicionalno. Prema tradicionalnom shvatanju, pod karijerom se podrazumijeva linearno i vertikalno napredovanje tokom radnig vijeka. Obično se onosi na napredovanje u jednoj oblasti , np. Na jednom radnom mjestu u pviru jedne organizacije tokom radnog vijeka pa sve do odlaska u penziju.

Ovakav tradicionalni model karijere ne odgovara savremenom okruženju. Danas je sve rjeđa pojava da osoba radi na istom radnom mjestu, u istoj organizaciji od završetka skolovanja do odlaska u penziju. Sve češća je pojava da pojedinac mijenja vrstu posla ili oblast rada, što zahtijeva prekvalifikacije i dodatno usavršavanje. Mijenjaju se i modeli rada, tako da se sve češće ljudi radno angažuju u okviru realizacije određenih projekata, za čije potrebe se stvaraju određeni timovi.

Prema modernom shvatanju, karijera ne podrazumijeva samo posao, već kontinuiran proces razvoja i učenja. Njen razvoj počinje najranijim obrazovanjem i traje do kraja aktivnog života. Podrazumijeva i horizontalnu osu koja objedinjuje sve uloge u pojedincu. Mjerilo uspješnosti ovako shvaćenog koncepta karijere je stepen lične i profesionalne ostvarenosti i zadovoljstva sobom, svojim poslom i svojim životom generalno.

Karijeru ima svako i svi mi upravljamo svojim razvojem i različitim životnim ulogama, kako u vezi sa profesijom, tako i u vezi sa obrazovanjem tokom čitaog života.

VJEŠTINE UPRAVLJANJA KARIJEROM

Nerijetko se nailazi na shvatanje da je uloga aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja da pojedince upute i usmjere na pravi put i da je smjernice potrebno uputiti samo u određenim momentima kao što su periodi tranzicije iz osnovne škole u srednju školu, upisivanje na fakultet, ulazak na tržište rada i da je uloga ovih aktivnosti testiranje pojedinca, nnako čega on dobija povratnu informaciju, savjete i preporuke o tome kakvu odluku treba da donese i čime da se bavi. Može se stvoriti pogrešan utiak da ovakve aktivnosti nude gotova rješenja dok je pojedinac u svemu tome pasivan.

Važno je naglasti da je pojedinac taj koji treba da doosi odluke i upravlja tokovima svoje karijere, od obrazovanja, preko zapošljavanja do svih ostalih uloga koje obavlja.

Karijerni praktičari pružaju vještine kojima će pojedinac moći da se ostvari , ohrabri i osposobi za izbore i donošenje odluka. Uloga pojedinca u sveku tome mora biti centralna i aktivna.