facebook  twitter

O nama

25 jan 2014
61301 puta

Naša vizija:

Društvo ravnopravnih i odgovornih građana okrenutih demokratiji, socijalnim vrijednostima i uravnoteženom razvoju zajednice.

Misija ADP - Zid:

Podstiče i jača ličnu odgovornost i aktivnu participaciju mladih, organizacija i ostalih aktera u društvu kreiranjem i primjenom politika kroz društveno odgovorne programe i razvoj servisa koji doprinose obnovi i razvoju socijalnog kapitala u zajednici i unapređenju kvaliteta života građana i onih koji su u riziku od socijalnog isključenja. Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora.

ADP – Zid ima Skupštinu i nezavisni Odbor direktora koji su upravljačka tijela organizacije. Izvršna tijela organizacije su Izvršni direktor i Programski odbor. Broj zaposlenih u organizaciji zavisi od mogućnosti podrške programima i kreće se između 10 i 15. Veliki broj volontera u organizaciji aktivno učestvuje u projektnim akttivnostima organizacije, a vrlo često i sami inciraju neke od njih. ADP – Zid je započela svoj rad kao studentska organizacija zainteresovana za rješavanje problema studenata na Univerzitetu Crne Gore. Od tada organizacija se postepeno razvija istovremeno mijenjajući oblasti angažovanja. Danas, iako su mladi u fokusu rada organizacije u vrlo bitnim programima, ADP – Zid kao jedna od najsnažnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori je razvio programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi ovi programi zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana, naročito mladih.

Programske oblasti

Danas ADP – Zid radi na različitim vrstama projekata i aktivnosti u okviru sljedećih programa:

1. Preduzetništvo i zapošljavanje mladih
o Aktivne mjere i inovacije za zapošljavanje
o Socijalna ekonomija
o Mladi u preduzetništvu

2. Inovacije i kreativne industrije
o Razumijevanje, razvoj i primjena inovacija
o Inovacije u turizmu
o Kreativne industrije

3. Program stanovanja
o Ostvarivanje prava na stanovanje
o Modeli adekvatnog stanovanja

4. Aktivizam i podrška u zajednici
o Nacionalna volonterska služba
o Mladi u zajednici
o Obavezujuće za zajednicu

5. Savjetovanje i usluge za građane
o Savjetovanje Entera
o Socijalna zaštita, zaštita na radu i psihosocijalna podrška

Networking

Članstvo u međunarodnim, regionalnim i nacionalnim mrežama i platformama:

o YOU SEE!
o Platforma za socijalne inovacije u zapošljavanju mladih
o hCA network
o Omladinska mreža jugoistočne Evrope – SEEYN
o YeU
o Alliance
o SCI
o IAVE
o Net-AGE
o UNITED
o Otvorena platforma
o IRIS network – mreža servisnih organizacija u Crnoj Gori
o Mreža za društvenu odgovornost
o Mreža za mlade Crne Gore