facebook  twitter

Kako da voda za piće bude priuštiva svima?

30 jan 2019
3017 puta

Prema standardima UN, komponenta priuštivosti ljudskog prava na vodu “zahtijeva da direktni i indirektni troškovi vezani za vodu i kanalizaciju ne bi trebalo spriječiti osobu da ima pristup bezbjednoj i čistoj vodi za piće i ne bi trebalo da kompromituje njegov ili njenu sposobnost da uživa druga prava, kao što je pravo na hranu, stanovanje, zdravlje i obrazovanje. ”.  Ovaj standard ne zahtjeva besplatnu vodu i sanitarije, ali već daje relativnu mjeru priuštivosti koji povezuje dozvoljene troškove vodnih usluga sa individualnim prihodima.

Uprkos ovom jasnom normativnom okviru, pristupačnost za korisnika je često suprotna ekonomskoj održivosti za komunalno preduzeće. Kada su lokalne samouprave finansijski ograničene, sami korisnici na kraju snose troškove vode i sanitarnih usluga. Zbog toga, ukoliko nacionalne vlade ne osiguraju pravičnost raspodjele javnih sredstava lokalnim vlastima, bogatija naselja sa višim porezom na imovinu imaju bolji pristup kvalitetnijoj vodi po povoljnijim cijenama za pojedinačne korisnike nego korisnici iz siromašnijih naselja. Dok se priuštivost često navodi kao opravdanje za privatizaciju, ovaj proces jednostavno podrazumijeva prebacivanje troškova - često i mnogo viših - iz državne kase prema korisnicima.

 

Ovo su neki od načina na koji se može osigurati priuštivost cijena vodosabdjevanja za sve korisnike:

Tarife

Dok većina opština naplaćuje tarife, moguće je da vlade pokriju troškove usluge vodosnabdjevanja i sanitarne usluge kroz opšte oporezivanje. Na primjer, u Republici Irskoj je upotreba u domaćinstvima istorijski finansirana kroz sistem centralnog oporezivanja, a lokalne vlasti su naplaćivale naknade za ostale upotrebe. Uvođenje tarifa u Irskoj je bilo suočeno sa velikom otporom. Eksperti za ljudska prava upozoravaju da ukupni pojedinačni izdaci za vodovod i kanalizaciju ne bi trebalo da prelaze 3-5% prihoda pojedinačnog domaćinstva. Ali s obzirom na raznolikost izazova s kojima se domaćinstvu mogu suočiti, mogućnost plaćanja ne može biti određena isključivo prema prihodu. Iako je moguće imati održive i pravične tarife, neophodno je da odluke koje se tiču politike tarifiranja počnu na javnim konsultacijama sa posebnim osvrtom na potrebe domaćinstva sa niskim primanjima. Različite tarife omogućavaju unakrsno subvencioniranje, gde se bogatijim domaćinstvima naplaćuju po višim stopama kako bi se subvencionirala potrošnja domaćinstava sa nižim prihodima, kojima se čak u tom slučaju ne moraju naplaćivati vodne i sanitarne usluge.

 

Besplatna osnovna količina vode

Neke grupe za pravdu u oblasti voda su se borile za besplatnu osnovnu vodu kao sredstvo za osiguranje zajamčenog pristupa na bazičnu količinu vode bez obzira na mogućnost plaćanja. Problem je u definisanju bazičnog iznosa. Južna Afrika, po odluci Ustavnog suda, je definisala 25 litara po osobi na dan kao bazičnu količinu, što je naišlo na negodovanje siromašnih slojeva stanovništva. Po UN, čovjeku je potrebno 50 do 100 litara vode na dan. Na drugoj strani, od usvajanja ljudskog prava na vodu i sanitarije, grad Delhi u Indiji sada obezbjeđuje 700 litara bez korisničkih naknada za svako domaćinstvo dnevno. Prosječna veličina domaćinstva u Delhiju je 5 osoba. Ovaj grad je takođe proširio pokrivenost mreže u neformalnim naseljima značajnim smanjenjem troškova povezane sa mrežnim vezama za stanovnike u neformalnim naseljima. Besplatna osnovna voda pomaže u adresiranju mnogih prepreke koje se vide u programima subvencija kao društvena stigma ili administrativni izazovi suočeni sa primenom i kvalifikovanjem za subvencije.

 

Nema povećanja dugova zbog neplaćanja

Često naknade za kašnjenje koje naplaćuju komunalne službe ne odražavaju stvarne troškove (kao što su aktivnosti prikupljanja) naplata. Neka komunalna prediuzeća se oslanjaju na naknadu za kašnjenje kao tok prihoda, ali ovo stavlja veći teret na domaćinstva sa niskim primanjima koja se bore da isplate svoja dugovanja na vrijeme.

 

Zabrana isključenja s vodovodne mreže

Isključivanje s vodovodne mreže zbog nemogućnosti da se naplati usluga je retroaktivna mjera i predstavlja kršenje ljudskih prava na vodu i sanitaciju. Države moraju da obezbjedi makar minimalnu količinu vode za piće onim korisnicima koji iz različitih razloga nisu u mogućnosti da isplate dugovanja. Isključenja s vodovodne mreže donose

 

Zahtjevi za javnim finansiranjem da bi se osigrala priuštivost

Na kraju, priuštivost za individualne korisnike leži mnogo više u budžetiranju i odlukama koje se donose na lokalnom i nacionalnom nivou u pogledu javnog finansiranja i raspodjele resursa nego li od stvarnog bogatstva grada ili države. Urugvaj je postigao skoro univerzalnu pokrivenost za čistu i bezbjednu vodu za piće i adekvatno sanitacije u 2012. nakon što je voda iz 2004. godine vraćena u javne vlasništvo nakon zabrane privatizacije vode za piće.

 

 

Države su obavezne da koriste “maksimalno raspoložive resurse” kako bi osigurale da su njihove obaveze u pogledu ljudskih prava ispunjene. Međunarodni konsenzus je da “Države treba da potroše 1% bruto domaćeg proizvod na vodu i sanitaciji”. Budžet mora biti raspoređen na način koji je usmjeren na najugroženije segmente stanovništva, uključujući dodatno širenje mreže. Ona takođe mora da uključi sredstva za socijalnu pomoć i obezbijedi zajamčen pristup ugroženim i marginalizovanim zajednicama.