facebook  twitter

Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti

01 mar 2018
1039 puta
Projekat "Promovisanje mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade u riziku od socijalne isključenosti", realizuje se u saradnji sa organizacijama Libergraf iz Srbije i Zdruzenie za ramnopraven razvoj Resenija za razvoj iz Makedonije, u okviru Erasmus+ - KA2 - Capacity Building in the Field of Youth.
 
Projekat ima za cilj jačanje zapošljivosti mladih ljudi u riziku od socijalne isključenosti u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, što će se postići jačanjem kapaciteta omladinskih radnika koji rade sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, uspostavljanjem saradnje između relevantnih aktera i kreiranjem inovativnih pristupa u zapošljavanju mladih, kao i prilagođavanjem već postojećih programa za zapošljavanje i podizanje svijesti mladih u riziku od socijalne isključenosti za njihovo korišćenje.
 
Inovativni kapacitet projekta se ogleda u izradi nastavnih planova i programa za obuku za omladinske radnike, koji se odnose na rad sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, posebno mladih iz ruralnih područja, u njihovom angažovanju i podršci u korišćenju mjera aktivne politike zapošljavanja, kao izlaz iz nezaposlenosti. Drugi aspekt inovacije je korišćenje vebinara, kao alata u e-učenju, kako bi veći broj mladih imao mogućnost sticanja znanja i vještina za korišćenje mjera aktivne politike zapošljavanja, čime bi se olakšalo učešće mladih u riziku od socijalne isključenosti na tržištu rada. Projektom se planira podstaći komunikacija i saradnja između svih ključnih aktera u oblasti zapošljavanja, koja može  doprinijeti inovativnim rješenjima u pogledu ukupnog dizajna i implementacije mjera aktivne politike zapošljavanja.