facebook  twitter

Grupe samopomoći za osobe sa problemom kockanja

06 jul 2017
31038 puta

Sa­vje­to­va­li­šte En­te­ra Pod­go­ri­ca or­ga­ni­zu­je gru­pe sa­mo­po­mo­ći za oso­be ko­je ima­ju pro­blem sa koc­ka­njem, sva­ke sri­je­de, sa po­čet­kom u 19 ča­so­va, sa­op­šte­no je iz Aso­ci­ja­ci­je za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet Zid.

U sa­op­šte­nju se na­vo­di da se oso­be ko­je su za­vi­sne od koc­ka­nja su­o­ča­va­ju sa broj­nim pro­ble­mi­ma i te­ško­ća­ma kao što su pro­ble­mi u po­ro­di­ci, part­ner­skim od­no­si­ma i ko­mu­ni­ka­ci­ji, uz po­vla­če­nje iz so­ci­jal­nog ži­vo­ta, i da di­je­le slič­na is­ku­stva. Po­što za­vi­snost uti­če na pro­mje­ne u ka­rak­te­ru, te oso­be su ne­ri­jet­ko sklo­ne la­ži­ma i ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, što do­vo­di do to­ga da čla­no­vi nji­ho­vih po­ro­di­ca i bli­ske oso­be iz­gu­be po­vje­re­nje u njih.

– Glav­ni cilj or­ga­ni­zo­va­nja gru­pa sa­mo­po­mo­ći je da sva­ka oso­ba pro­na­đe u se­bi ka­pa­ci­tet za pre­va­zi­la­že­nje pro­ble­ma i stva­ra­nje mre­že po­dr­ške, ko­ja je ve­o­ma bit­na u pro­ce­su od­vi­ka­va­nja od koc­ka­nja. Vo­di­te­lji ovih gru­pa su upra­vo oso­be ko­je su bi­le za­vi­sni­ci od koc­ka­nja i ko­je su pro­šle po­seb­nu obu­ku za vo­đe­nje gru­pa sa­mo­po­mo­ći. Čla­no­vi to­kom sa­sta­na­ka di­je­le is­ku­sta i na taj na­čin pod­sti­ču iz­grad­nju mo­ti­va­ci­je i pru­ža­ju po­dr­šku osta­lim čla­no­vi­ma da se su­o­če sa lič­nim pro­ble­mi­ma i da ih pre­va­zi­đu. Sa­vje­to­va­li­šte En­te­ra Pod­go­ri­ca ba­vi se pro­ble­mom koc­ka­nja du­gi niz go­di­na. Spro­vo­di pre­ven­ci­ju za­vi­sno­sti od koc­ka­nja u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma, ali i u sport­skim klu­bo­vi­ma, i pru­ža spe­ci­jal­ni tret­man oso­ba­ma ko­je ima­ju pro­blem sa koc­kom.

 

Izvor: http://www.dan.co.me/?nivo=3&datum=2017-05-27&rubrika=Povodi&najdatum=2017-05-26&clanak=600091&naslov=Kockarima+potrebna+pomo%26%23263%3B