facebook  twitter

04. aprila 2018. u Gimnaziji "30 septembar" u Rožajama održan je okrugli sto na temu "Kockanje=(ne)sreća".Pogledajte video prilog koji je pripremio Radio Rožaje sa skupa.

Medijska kuća Vijesti je u subotu, 21.aprila 2018., u sklopu svojih informativnih emisija i na portalu, govorila i pisala o problemu kockanja u Crnoj Gori.

Radio Cetinje, u utorak 17.04.2018., u sklopu emisije "Aktuelno" ugostio je stručni tim Savjetovališta Entera, psihološkinje Vesnu Kraljević i Maju Lješnjak.

Kako Savjetovalište Entera pomaže osobama da prevaziđu problem sa kockanjem?

Poslušajte odogovor na ovo i druga pitanja na videu  https://www.youtube.com/watch?v=qivB3hZw_Cc

U jutarnjem programu TV Corona, psihološkinja Mr Vesna Kraljević bila je sagovornik ispred "Savjetovališta Enetra-Podgorica", a tema razgovora je bio problem kojim se bavi Savjetovalište, aktivnosti i sam tretman namijenjen za osobe sa problemom kockanja.

U "Mozaiku" Radija Crne Gore psihološkinje Savjetovališta Entera- Podgorica, Vesna Kraljević i Maja Lješnjak, govorile su o kockanju kao problemu pojedinca, ali i porodice i društva, prevenciji i tretmanu koji sprovode za bolest i problem koji zahvata sve više, naročito mladih, i kod nas.

U emisiji Boje jutra na TV Vijesti, 16.oktobra 2017., stručni tim Savjetovališta Entera Podgorica govorio je na temu zavisnosti od kockanja u Crnoj Gori, posledicama, simptomima, faktorima nastanka i aktivnostima Savjetovališta.

Sa­vje­to­va­li­šte En­te­ra Pod­go­ri­ca or­ga­ni­zu­je gru­pe sa­mo­po­mo­ći za oso­be ko­je ima­ju pro­blem sa koc­ka­njem, sva­ke sri­je­de, sa po­čet­kom u 19 ča­so­va, sa­op­šte­no je iz Aso­ci­ja­ci­je za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet Zid.

 

Savjetovalište Entera-Podgorica dugi niz godina bavi se prevencijom zavisnosti od kockanja. U sklopu preventivnog rada realizujemo radionice u osnovnim i srednjim školama, sa ciljem da edukujemo mlade ljude o posljedicama koje patološko kockanje može ostaviti u svim sferama života, ukoliko se pređe granica zabavno-rekreativnog nivoa igranja igara na sreću.

 

U razgovoru sa ovim mladim ljudima zaključili smo da je prevenciju zavisnosti neophodno započeti na ranijiem uzrastu i da roditelji ekspanziju kockanja među mldima ne percipiraju kao problem.

 

Prilikom realizacije radionice, dvanaestogodišnja učesnica izjavila je da je prvi put da odigra tiket "nagovorio" stric, a drugi put majka. Učenica jedne srednje škole svjedočila je situaciji u kojoj je djevojčica molila majku da prestane da ubacuje novac u aparat za klađenje, jer je već izgubila previše. Majka se branila govoreći "ovo je posljednji put". Klijent koji se obratio savjetovalištu za pomoć zbog problema sa kockanjem izjavljuje: "Molio sam oca da me vodi na liječenje. Nisam mogao da kontrolišem kockanje, bila mi je potreban pomoć. Ali on je mislio da je to samo moj hir. A meni je vremenom bilo sve gore. Volio bih da mi je u srednjoj školi neko skrenuo pažnju na posljedice, kao što smo slušali o zavisnostima od alkohola i psihoaktivnih supstanci. O drugim oblicima zavisnosti se govorilo, ali zavisnost od kockanja niko nije pominjao."

 

Prevencija i tretman su dva osnovna pravca djelovanja društva u cilju sprječavanja nastanka i suzbijanja daljeg razvoja zavisnosti od kockanja i s' obzirom da se radi o kompleksnoj pojavi, neophodno je da se uključe svi akteri društva i radi sistemski na ovom problemu. Starosna granica mladih koji igraju igre na sreću je sve niža, i neophodno je edukaciju i informisanje započeti već u nižim razredima osnovnih škola, sa roditeljia i ostalim članoima porodica.

 

 

 

ADP-Zid i Građanska alijansa su pripremili reagovanje na navode iz teksta „Aparati za klađenje ostaju u kafićima, mišljenja NVO nemaju važnost za rješavanje ovog pitanja" objavljenog na linku: https://fosmedia.me/infos/drustvo/uprava-za-inspekcijske-poslove-aparati-za-kladenje-ostaju-u-kaficima-misljenja-nvo

Danas je u jutarnjem programu na RTCG1 zavisnost od kockanja i maloljetnici bila jedna od tema. Gosti u emisiji su bile psihološkinja Savjetovališta Vesna Kraljević i vrnjačke edukatorke o zavisnosti od kockanja Milena Jegdić i Jelena Ivanović - učenice 4.razreda srednje Ekonomske škole u Podgorici.

Vršnjačke edukatorke su u timu Savjetovališta koji sprovodi preventivne radionice, i nedavno su održale sa stručnim timom Savjetovališta radionicu o zavisnosti od kockanja u Gimnaziji "Slobodan Škerović" u Podgorici, sa odjeljenjem 1. razreda. U emisiji su iznijele svoja iskustva i zapažanja, razlozima zbog kojih su se priključile timu. Veliki broj njihovih vršnjaka igra igre na sreću i novac za užinu i džeparac ostavlja u kladionice i na terminale za kockanje u kafićima.

30.3. 2017. rtcg jutarnji sa volonterkama