facebook  twitter

Kockanje i kriminalna aktivnost

Iako je kockanje legalno u većini država, kockanje i kriminal su često povezani. Otprilike polovina patoloških kockara vrši kriminalne aktinosti. Većina ovih krivičnih djela odnosi se na pribavljanje novca za kockanje ili plaćanje dugova za kockanje. Uobičajena krivična djela, povezana sa patološkim kockanjem, su prevara, pronevjeru , krađu, provale i sitne krađe. Kako patološko kockanje postaje sve ozbiljnije, povećava se i mogućnost pojave kriminalne aktivnosti.

Problemi sa kockanjem po starosnoj dobi

Jedna studija koja je proučavala dob pojave patološkog kockanja otkrila je da je 69 procenata adolescenata prijavilo početak kockanja prije 12. godine života. Kockanje u dječjim i tinejdžerskim godinama povećava rizik od razvoja patološkog kockanja. Starosna statistika zavisnosti od kockanja ukazuje na to da je raniji početak kockanja povezan sa povećanom vjerovatnoćom pojave zavisnosti od kockanja a i njenog intenziteta, ali i ukupnim pogoršanjem mentalnog zdravlja.

 Zavisnost od kockanja i drugi psihološki poremećaji

Pored učestalog pojavljivanja i drugih zavisnosti uz zavisnost od kocke, patološki kockari češće razvijaju i poremećaje ličnosti, depresiju ili anksioznost. Studije pokazuju da je povećana učestalost kockanja na internetu povezana sa p ogoršanim mentalnim zdravljem.
Kockanje i depresija: Postoji korelaciona veza između patološkog kockanja i depresije. Iako nije sigurno zbog čega kockanje i depresija nastaju zajedno, postoji nekoliko vjerovatnih objašnjenja. Moguće je da povećana povezanost između kockanja i emocionalnih ushićenja može dovesti do osjećaja depresije kada se ne kocka. Kad je već prisutna, zavisnost od kockanja može se razviti kada osoba koristi kockanje za ublažavanje simptoma depresije.
Kockanje i suicid: Zavisnost od kockanja i suicidalne misli zajedno se javljaju alarmantnom brzinom. Statistike o kockanju i suicidu koje upoređuju učestalost ovih problema otkrile su da je gotovo jedan od pet pacijenata za koje se sumnja da imaju suicidalne ideje ispunjava kriterijume za zavisnost od kockanja. Još jedna studija o vezi patološkog kockanja i samoubistva otkrila je da otprilike polovina ispitanika koji kockaju na patološkom nivou takođe ima suicidalne ideje.
Kockanje i PTSP: Posttraumatski stresni poremećaj (PTSD) karakteriše doživljavanje visokog nivoa stresa i anksioznosti kao rezultat ranije doživljene traume. PTSP se često kosi sa poremećajima koji prate zloupotrebu supstanci, a dokazi sugerišu da postoji i veza između zavisnosti od kockanja i PTSP-a. Istraživači su otkrili vezu između simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja i zavisnosti od kockanja. Ova povezanost PTSP-a sa kockanjem može biti posledica razloga sličnih odnosu kockanja i depresije - pojedinci mogu kockati kao način da se izbore sa negativnim osjećanjima povezanim sa PTSP-om.
Kockanje i zloupotreba supstanci: Uobičajena je istovremena pojava zavisnosti od kockanja i zloupotrebe supstanci. Otprilike jedan od 10 patoloških kockara izvještava o tome da istovremeno i zloupotrebljava supstance. Alkohol može predstavljati izuzetan problem pojedincima koji su zavisni od kocke. Veza između alkoholizma i zavisnosti od kockanja može biti češća nego kod ostalih poremećaja upotrebe supstanci zbog tipičnog okruženja povezanog sa kockanjem koje je slično kao ono u kojem se stiče zavisnost od alkohola. Kazina obično imaju barove, a piće je uobičajena pojava dok se kockaju.

 

Preuzeto sa therecoveryvillage.com

04. aprila 2018. u Gimnaziji "30 septembar" u Rožajama održan je okrugli sto na temu "Kockanje=(ne)sreća".Pogledajte video prilog koji je pripremio Radio Rožaje sa skupa.

Medijska kuća Vijesti je u subotu, 21.aprila 2018., u sklopu svojih informativnih emisija i na portalu, govorila i pisala o problemu kockanja u Crnoj Gori.

Radio Cetinje, u utorak 17.04.2018., u sklopu emisije "Aktuelno" ugostio je stručni tim Savjetovališta Entera, psihološkinje Vesnu Kraljević i Maju Lješnjak.

Kako Savjetovalište Entera pomaže osobama da prevaziđu problem sa kockanjem?

Poslušajte odogovor na ovo i druga pitanja na videu  https://www.youtube.com/watch?v=qivB3hZw_Cc

U jutarnjem programu TV Corona, psihološkinja Mr Vesna Kraljević bila je sagovornik ispred "Savjetovališta Enetra-Podgorica", a tema razgovora je bio problem kojim se bavi Savjetovalište, aktivnosti i sam tretman namijenjen za osobe sa problemom kockanja.

U "Mozaiku" Radija Crne Gore psihološkinje Savjetovališta Entera- Podgorica, Vesna Kraljević i Maja Lješnjak, govorile su o kockanju kao problemu pojedinca, ali i porodice i društva, prevenciji i tretmanu koji sprovode za bolest i problem koji zahvata sve više, naročito mladih, i kod nas.

U emisiji Boje jutra na TV Vijesti, 16.oktobra 2017., stručni tim Savjetovališta Entera Podgorica govorio je na temu zavisnosti od kockanja u Crnoj Gori, posledicama, simptomima, faktorima nastanka i aktivnostima Savjetovališta.

Sa­vje­to­va­li­šte En­te­ra Pod­go­ri­ca or­ga­ni­zu­je gru­pe sa­mo­po­mo­ći za oso­be ko­je ima­ju pro­blem sa koc­ka­njem, sva­ke sri­je­de, sa po­čet­kom u 19 ča­so­va, sa­op­šte­no je iz Aso­ci­ja­ci­je za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet Zid.

 

Savjetovalište Entera-Podgorica dugi niz godina bavi se prevencijom zavisnosti od kockanja. U sklopu preventivnog rada realizujemo radionice u osnovnim i srednjim školama, sa ciljem da edukujemo mlade ljude o posljedicama koje patološko kockanje može ostaviti u svim sferama života, ukoliko se pređe granica zabavno-rekreativnog nivoa igranja igara na sreću.

 

U razgovoru sa ovim mladim ljudima zaključili smo da je prevenciju zavisnosti neophodno započeti na ranijiem uzrastu i da roditelji ekspanziju kockanja među mldima ne percipiraju kao problem.

 

Prilikom realizacije radionice, dvanaestogodišnja učesnica izjavila je da je prvi put da odigra tiket "nagovorio" stric, a drugi put majka. Učenica jedne srednje škole svjedočila je situaciji u kojoj je djevojčica molila majku da prestane da ubacuje novac u aparat za klađenje, jer je već izgubila previše. Majka se branila govoreći "ovo je posljednji put". Klijent koji se obratio savjetovalištu za pomoć zbog problema sa kockanjem izjavljuje: "Molio sam oca da me vodi na liječenje. Nisam mogao da kontrolišem kockanje, bila mi je potreban pomoć. Ali on je mislio da je to samo moj hir. A meni je vremenom bilo sve gore. Volio bih da mi je u srednjoj školi neko skrenuo pažnju na posljedice, kao što smo slušali o zavisnostima od alkohola i psihoaktivnih supstanci. O drugim oblicima zavisnosti se govorilo, ali zavisnost od kockanja niko nije pominjao."

 

Prevencija i tretman su dva osnovna pravca djelovanja društva u cilju sprječavanja nastanka i suzbijanja daljeg razvoja zavisnosti od kockanja i s' obzirom da se radi o kompleksnoj pojavi, neophodno je da se uključe svi akteri društva i radi sistemski na ovom problemu. Starosna granica mladih koji igraju igre na sreću je sve niža, i neophodno je edukaciju i informisanje započeti već u nižim razredima osnovnih škola, sa roditeljia i ostalim članoima porodica.

 

 

 

ADP-Zid i Građanska alijansa su pripremili reagovanje na navode iz teksta „Aparati za klađenje ostaju u kafićima, mišljenja NVO nemaju važnost za rješavanje ovog pitanja" objavljenog na linku: https://fosmedia.me/infos/drustvo/uprava-za-inspekcijske-poslove-aparati-za-kladenje-ostaju-u-kaficima-misljenja-nvo