facebook  twitter

Zaštita i zdravlje na radu

04 Dec 2020
8209 times

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mjere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo.

Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo zaštite i zdravlja na radu, da se neželjene posljedice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću mjeru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osjećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom djelovanju.

Zaštita i zdravlje na radu jedno je od osnovnih prava svakog čovjeka, jer jedino bezbjedan rad, zdrava i bezbjedna radna sredina omogućavaju produktivan rad i život. Zaštita i zdravlje na radu jeste obezbjeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Značaj zaštite i zdravlja na radu

Značaj zaštite i zdravlja na radu se sagledava sa humanog, socijalnog i ekonomskog stanovišta.

Rad u humanim uslovima predstavlja zadovoljstvo za svakog pojedinca, ali i uspjeh i ponos za organizatora, poslodavca i za društvo u cjelini.

Socijalni značaj zaštite i zdravlja na radu u najvećoj mjeri se izražava kroz veliki broj zaposlenih koji se povrijede ili izgube život na radnom mjestu, obole od profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi sa radom o kojima, a često i o njihovim porodicama, preuzima brigu društvo.

I treća, ekonomska dimenzija zaštite i zdravlja na radu sagledava se preko posljedica povreda na radu, profesionalnih i drugih bolesti i iskazuje se određenim finansijskim pokazateljima koji zavise od broja i težine takvih slučajeva. Naime, povrede na radu i profesionalne bolesti, često su praćene havarijama, odsustvom sa rada čime se stvaraju troškovi i izdaci zbog toga što radnik ne radi, zbog zastoja koji nastaje u proizvodnji i što se znatna sredstva izdvajaju za liječenje radnika, nadoknadu njegove zarade i drugih troškova i izdataka koji padaju na teret poslodavca i fondova socijalnog osiguranja. To znači da zaštita i zdravlje na radu utiču na produktivnost i ekonomičnost poslovanja u preduzeću, kao i na kvalitet i konkurentnost proizvoda na tržištu, te da poslodavac ima neposredni interes da ona bude što efikasnija. Zato je svako ulaganje u mjere zaštite za poslodavca korisna investicija. Od stepena zaštite zavisi zdravstvena i radna sposobnost zaposlenih a time i produktivnost u okviru preduzeća, koja se na nacionalnom nivou odražava na visinu nacionalnog dohotka. Istovremeno boljom zaštitom zdravlja na radu i smanjenjem broja povreda na radu, profesionalnih i drugih bolesti, smanjuje se opterećenje fondova socijalnog osiguranja što se neposredno odražava na visinu izdvajanja ovih sredstava po osnovu doprinosa i iz nacionalnog budžeta. Dakle, od stepena zaštite zavisi zdravstvena i radna sposobnost zaposlenih a time i produktivnost u preduzeću ali i sposobnost radne populacije na nacionalnog nivou što u krajnjem utiče na nacionalni dohodak i standard svih građana.

Unapređenje zaštite i zdravlja na radu

Unapređenje zaštite i zdravlja na radu se može posmatrati sa više aspekata: kroz aktivnosti na različitim društvenim nivoima (država, privredni subjekti, pojedinci) i primjenom savremenih alata – softverskih rješenja koja olakšavaju rad u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Savremeni alati, softverska rješenja koja olakšavaju rad u oblasti zaštite i zdravlja na radu, stručnom licu za zaštitu i zdravlje na radu treba da omoguće praćenje stanja na što jednostavniji način, bez puno papirologije. Takvi programi, tj. softverska rješenja treba da omoguće, pored ostvarivanja zakonskog minimuma, mogućnost razvoja i kreiranja dodatnih analitičkih i statističkih izvještaja u cilju unapređenja zaštite i zdravlja na radu. Na osnovu pomenutih izvještaja, stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu i sam poslodavac mogu da dobiju jasniju i sveobuhvatniju sliku o trenutnom stanju zaštite i zdravlja na radu u svom preduzeću kao i korisne informacije i podatke o mogućem unapređenju zaštite i zdravlja na radu.

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)