facebook  twitter

Da li znate koje grupe otpada postoje?

09 Aug 2018
13155 times

Prema Pravilniku o klasifikaciji i katalogu otpada Crne Gore, to su sledeće grupe:

-          Otpad koji potiče od istraživanja, iz rudnika i kamenoloma, i fizičkog i hemijskog tretmana minerala;

-          Otpad iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova, pripreme i prerade hrane;

-          Otpad od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, pulpe, panela i namještaja;

       Otpad iz kožne, krznarske i tekstilne industrije;

-          Otpad od rafinisanja nafte, prečišćavanja prirodnog gasa i pirolitičkog tretmana uglja;

       Otpad od neorganske hemijske prerade;

-          Otpad od organske hemijske prerade;

       Otpad od proizvodnje, pripreme, distribucije i upotrebe premaza (boje, lakovi i staklene glazure), ljepila, zaptivača i štamparskih mastila;

-          Otpad iz fotografske industrije

-          Otpad iz termičkih procesa;

-          Otpad od hemijskog površinskog tretmana i farbanja metala ili drugih materijala; hidrometalurgiija obojenih metala;

-          Otpad od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike;

-          Otpad od ulja i ostataka tečnih goriva;

-          Otpad od organskih supstanci koje se koriste kao rastvarači, sredstva za hlađenje i paljenje;

-          Otpad od ambalaže; apsorbenti, krpe za brisanje, materijali za filtriranje i zaštitne tkanine, ako nije drugačije specifikovan;

-          Otpad koji nije drugačije specifikovan u katalogu otpada;

-          Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući i iskopano zemljište sa kontaminiranih lokacija);

-          Otpad od zdravstvene zaštite ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (isključujući otpad iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite);

-          Otpad iz objekata za obradu otpada, pogona za tretman otpadnih voda izvan mjesta nastanka i pripremu vode namijenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu;

-          Komunalni otpad (kućni otpad i slični komercijalni i industrijski otpad), uključujući odvojeno sakupljene frakcije.