facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 11. aprila u Sali Skupštine opštine Bar prisustvovali su brojni građani koji su imali pitanja vezana za postupak legalizacije.

Govornici: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Sanja Živković (sekretarka - Zajednica opština) Suzana Crnovršanin (sekretarka - Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.)

Predstavnik ADP Zid, Andrej Milović, upoznao je građane sa novim Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – dio koji se odnosi na postupak legalizacije objekata, beneficije koje legalizacijom građani dobijaju, kao i inicijative ADP Zid prema opštinama radi unapređivanja postupka legalizacije. Predstavnica Zajednice opština, Sanja Živković, govorila je o postupku legalizacije na niovu opštine Bar i smanjivanju cijena komunalija u toj opštini.

Većina pitanja građana Bara odnosila se na cijenu koju treba da plate po metru kvadratom radi legalizacije objekta. Građani su istakli da su trenutne cijene visoke, dok je sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine istakla da su donijeli odluku smanjivanju cijene komunalija od 50 do 95%, u zavisnosti od veličine objekta i da li se radi o objektu osnovnog stanovanja ili sekundarnom objektu.

Jedna od zamjerki građana bila je zašto nisu izjednačeni svi objekti po uslovima legalizacije, već su najveće povoljnosti prvenstveno za objekte osnovnog stanovanja. Takođe, naveden je uporedni primjer Hrvatske – upoređene su cijene između najpoznatijih hrvatskih gradova i Bara, gdje se vidi velika razlika, ali novom odlukom o cijenama komunalija, legalizacija objekata u Baru biće značajno jeftinija čak i u poređenju sa Hrvatskom.

Građane je zanimalo da li će im opština priznati troškove koje su imali vezano za komunalno opremanje u onim djelovima gdje nije postojala infrastruktura i oduzeti taj trošak od cijene koju treba da plate za legalizaciju. Predstavnica Zajednice opština im je objasnila da je vrlo teško dokazati da su te troškove imali, prije svega zbog nemanja faktura i računa vezanih za te radove, kao i da finansiranje priključaka, nije isto što i komunalno opremanje, jer je vodu, struju, telefon i kanalizaciju potrebno dovesti mnogo dalje i spojiti sa mrežom, a ne samo finansirati priključak nedaleko od objekata.

Radionica "Kako se osloboditi treme?!" koju organizuje ADP-Zid biće održana u četvrtak, 10. maja, od 17 do 20 sati u  našim prostorijama u Podgorici.

U Tirani su se 7. i 8. maja sastale organizacije, nosioci 18 projekata za čiju realizaciju su dodijeljeni grantovi kroz prvi poziv za regionalne projekte Western Balkans Foundation, radi potpisivanja ugovora i zvaničnog početka implementacije projekata.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u hotelu „Centre Ville“, u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, organizovala prvi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu kreiranja aktivnih mjera i povećanja zapošljavanja mladih.

Učešće na prvom Nacionalnom forumu imali su predstavnici ministarstava, relevantnih državnih institucija, kao i zainteresovanih strana iz privatnog i NVO sektora. Forum su otvorili izvršna direktorica ADP-Zid g-đa Sanda Rakočević, program menadžer u Delegaciji EU u Crnoj Gori g-din Roman Botard, direktor Zavoda za zapošljavanje g-dine Suljo Mustafić i g-din Boban Gledović ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Učesnici Nacionalnog foruma saglasni su da je potrebno stvoriti prostor zainteresovanim stranama iz privatnog i civilnog sektora da učestvuju u kreiranju i implementaciji aktivnih mjera zapošljavanja; da je međusektorska saradnja kako na državnom, tako i na lokalnom nivou od ključnog značaja za uticaj na zapošljivost i zaposlenje; da je aktivne mjere zapošljavanja potrebno kreirati na lokalnom nivou od strane lokalnih biroa rada uvažavajući sve karakteristike i specifičnosti lokalnih sredina i tržišta rada; da je potrebno raditi na mnogo većoj informisanosti korisnika aktivnih mjera zapošljavanja o postojanju i zakonskoj definisanosti istih kako bi bile dostupne mnogo većem broju nezaposlenih lica; da je mlade potrebno prepoznati kao posebnu kategoriju i kreirati posebne aktivne mjere zapošljavanja mladih; da je nužno postavljanje pravilnih indikatora koji bi mjerili efekte sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja kako bi preko kvalitativnih pokazatelja došli do procjene uspješnosti programa; da je potrebno zakonski definisati pojam radne prakse; da je potrebno raditi na podizanju svijesti o potrebi za cjeloživotnim učenjem i razvojem karijere; da je potrebno pružiti podršku mladim u ostvarivanju ekonomske i socijalne sigurnosti kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zaposlenja; da je potrebno regulisati pravni okvir kada je u pitanju obavljanje radne prakse; da je potrebno raditi na jačanju međusektorske saradnje u cilju pružanja usluga karijernog vođenja i savjetovanja; da je potrebna podrška u razvoju karijere i preduzetništva; i, da je potrebno uspostavljanje integrisanog i holističkog sistema podrške mladima za tranziciju ka dostojanstvenom zaposlenju.

Projekat WEB4YES, koje je finansijski podržan od strane Evropske komisije, je regionalna inicijativa usmerena na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmjena u politici zapošljavanja mladih u šest zemalja Zapadnog Balkana. ADP-Zid projekat realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, kao koordinatorom projekta i partnerima kao što su NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).

Konkurs za posao

24 Apr 2018
ADP – Zid u programu pozitivnih društvenih promjena u zajednici ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u oblasti turizma, u razvoju servisa okrenutih građanima, zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email zid@zid.org.me sa naznakom prijava po konkursu. 

Javna tribine na temu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”, održane su u petak, 20. aprila 2018. godine u Danilovgradu i Nikšiću. 

Na tribini u Nikšiću su govorili: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Aleksandar Šipčić (Programski asistent - ADP Zid), Marko Čanović (Direktor direktorata za stanovanje - Ministarstvo održivog razvoja i turizma), Nebojša Adžić (v.d. sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine)

ADP-Zid raspisuje konkurs za sve zainteresovane mlade ljude, koji će biti angažovani u servisu za podršku mladima za postizanje veće zapošljivosti, kroz uspostaljen integrisan i holistički sistem podrške - online platformu karijernog savjetovanja i karijerni telefon.  

Javna tribina na temu „Legalizacija bespravno sagrađenih objekata“ biće održana u petak, 20. aprila, sa početkom u 15h u sali 1 SO Nikšić. Cilj skupa je približavanje građanima proces legalizacije, kao i pružanje mogućnosti da postave pitanja koja se tiču nejasnoća oko samog procesa.

SALTO SEE RC u partnerstvu sa Erasmus+ Youth in Action Nacionalnim agencijama Njemačke, Makedonije i Slovenije i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, koja je Erasmus+ Youth in Action Kontakt tačka za Crnu Goru, organizuje Drugi Europe-Western Balkan Youth Meeting, koji će se održati u Podgorici, u periodu od 23. do 25. maja 2018.
 

Trening je održan od 16. do 18. marta 2018. godine u Verde Complex-u. Na treningu je učestvovalo preko 20 učesnika iz različitih gradova Crne Gore uz učešće stručnih predavača iz ove oblasti.

Na treningu su učesnici imali prilike da nauče i shvate koncept i pristup prostornog planiranja i urbanizma, da se upoznaju sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat i koji su to najčešći problemi i uzorci bespravne gradnje kao i potencijalnim rješenjima o legalizaciji.

Takođe, učesnici su detaljno prošli kroz korake pokretanja postupka legalizacije, kao i kroz probleme koji se mogu javiti kod samog postupka. Govorilo se o naknadama za korišćenje prostora i alternativnom smještaju.

ADP- Zid, od januara 2018. godine sprovodi projekat ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim
spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je finansiran od strane
Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za
demokratiju i ljudska prava (EIDR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS) Cilj projekta je da doprinese
izgradnji konsenzusa o kontroverznoj oblasti politika , u sferi zaštite ekonomskih i socijalnih prava grupa,
posebno ranjivih kategorija stanovništva.Osim toga, cilj je da se kroz zagovaranje politika, koje
spriječavaju negativne posljedice nekontrolisane privatizacije I liberalizacije dobara, kao što su pravo na
stanovanje, pravo na vodu, hranu pruži podrška građanima, koji žive pod rizikom siromaštva.
AGENDA
Petak, 16. 03. 2018. godine
12:00 - 12:45 Predstavljanje ciljeva treninga, očekivanja
12.45 - 14:00 Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i urbanizam – arhitekta Miodrag Bajković
14:00 Ručak
15:00 - 16:00 Sadržaj Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – Marko Čanović, direktor
Direktorata za stanovanje
16:00 - 16:15 Pauza za kafu
16:15 - 17:00 Izazovi u primjeni koncepta prostornog planiranja u Zakonu o planiranju i izgradnji
objekata – Sonja Dragović, magistrica studija urbanizma
17:00 Sumiranje dana
Subota, 17. 03.2018. godine
10:00 – 10:45 Politika socijalnog stanovanja i nelegalna gradnja – Igor Milošević
10:45 -11:15 Osnovi legalizacije - Benefiti legalizacije, šta se mora a šta ne mora legalizovati, orto foto
snimak, gdje ide novac od legalizacije – Vladimir Bošković
11:15 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 -12:15 Postupak legalizacije, rješavanje svojine nad zemljištem i ostali problem, koji se mogu
javiti kod postupka legalizacije - Vladimir Bošković
12:15 - 13:00 Regularizacija, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, statička i seizmička
stabilnost - Vladimir Bošković
13:00 Ručak
14:00 - 14:45 Modeli odluka Opština – Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka Odbora
za prostorno planiranje
14:45 - 16:00 Simulacija prikaza procesa legalizacije
16:00 – 17:00 Alternativni smještaj i plaćanje naknade za korišćenje prostora
17:00 Sumiranje dana
Nedjelja, 18. 03. 2018.
10:00 - 12:00 Razgovor o spornim situacijama u procesu legalizacije – g- đa Radmila Lainović,
Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka
Odbora za prostorno planiranje
12:00 Pauza za kafu
12:15 - 13:00 Osnovi komunikacije - Sanda Rakočević, ADP – Zid
13:00 Ručak
14:00 – 15:30 Role play
16:30 h Zaključci