facebook  twitter

Zakon o stručnom osposobljavanju odavno spreman za izmjenu -reagovanje povodom izjave Ministarstva prosvjete o iznijetoj zloupotrebi korisnice programa-

26 Jan 2017
34832 times

ADP-Zid je u 2016. godini formirao radnu grupu koja je kreirala predlog za izmjenu i dopunu Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem i zajedno sa predstavnicima Unije poslodavaca, Unije slobodnih sindikata, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Ministarstvom prosvjete definisali izmjene kako bi se uočene zloupotrebe programa svele na minimum. Predlog je upućen Ministarstvu prosvjete 08.08.2016, kako bi se ova generacija korisnika programa zaštitila od prisutnih zloupotreba ovog zakonskog rješenja i osigurala veća efektivnost programa za koji se izdvajaju značajna budžetska sredstva.

Poslednja događanja pokazuju da usvajanjem predloženog rješenja bi se umanjile negativne strane programa. Iznenađujuće je da Ministarstvo prosvjete u ovom slučaju stavlja akcenat na zaštitu poslodavca, dok se odgovornost prebacuje na korisnicu programa.  Iznijeti slučaj je samo jedan od najmanje 1.500 slučajeva zloupotrebe koje je istraživanje ADP-Zid pokazalo da su korisnici primijetili. Na direktno pitanje ispitanicima da li su primijetili neke zloupotrebe jedan od deset ispitanika je odgovorilo potvrdno. Od svih ispitanika, svega njih 1.2% tvrdi da je zloupotrebe koje je primijetilo i prijavilo nadležnoj instituciji. S druge strane, korisnici programa nisu ni upućeni kome da se obrate u slučaju zloupotrebe i skoro 40% ispitanika nema odgovor kome bi se mogli obratiti u tim situacijama.

Institucije za sprovođenje programa stručnog osposobljavanja su bile dužne da provjere poslodavce koji se prijavljuju na program i na taj način spriječe evenutalne zloupotrebe. Nije bilo teško utvrditi da rad u prodavnici tehničke opreme ne odgovara završenom obrazovnom program korisnice. Interesantno je da iz godine u godinu broj oglašenih radnih mjesta raste, te za V generaciju oglašeno je 9.165 mjesta, dok je prve godine bilo oglašeno 5.317 mjesta, što je 42% povećanje interesovanja broja poslodavaca za program, dok broj zaposlenih kod većine prijavljenih poslodavaca stagnira ili je u padu. S druge strane, broj korisnika zainteresovanih za program je u padu i dok je prvom ciklusu programa bilo uključeno 4.211 korisnika, u poslednjem se 3.274 korisnika prijavilo, što je 22% manje.

Konstatovanje da korisnica nije iskoristila sve pravne mehanizme, ne umanjuje činjenicu da je zloupotreba učinjena i da postoje druge još ne prijavljene zloupotrebe, već pokazuje političku nemoć da se nepoštovanje zakona sankcioniše, a odgovornoj mladoj osobi pruži adekvatno stručno osposobljavanje radi njenog budućeg pozicioniranja na tržištu rada. Etiketiranjem učesnice ovog prorgama urušava se afirmativni pristup programu stručnog osposobljavanja i povećanju njegove efikasnosti. Napomene radi, iako je članom 15 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem definisano da inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona obavlja inspekcija rada, dok se inspekcija rada još u prvoj godini sprovođenja programa proglasila nenadležnom za sprovođenje zakona, jer korisnici sklapaju ugovor o stručnom osposobljavanju, a ne ugovor o radu. Što znači da jedini mehanizam zakonske kontrole od samog starta realizacije programa nije bio u primjeni. Predlog koji smo uputili za izmjenu i dopunu zakona, direktno bi riješilo ovo pitanje.

Predlog za izmjenu i dopunu Zakona koji je prošle godine radna grupa ADP-Zid uputila Ministarstvu prosvjete predlaže rješenja za najalarmantnije tačke uočene u sprovođenju programa. Predlogom su jasno definisana prava i obaveze korisnika, definisano je da poslodavci koji se prijavljuju na program moraju da dostave dokaze o broju zaposlenih i izmirenim obavezama na lična primanja za prethodnu godinu i da broj korisnika koji se stručno osposobljava kod poslodavca ne može biti veći od polovine ukupnog broja zaposlenih tog poslodavca, dok je poslodavac obavezan da obezbijedi mentorsku podrška od strane zaposlenog koji je u istom stepenu stručne spreme. Inspekcijski nadzor smo predložili da se izmjesti i dodijeli prosvjetnoj inspekciji, jer je program stručnog zamišljen kao obrazovni program.

Podsjećanja radi, ADP-Zid je 2013. godine evaluirao realizaciju programa stručnog osposobljavanja prve generacije i u izvješetaju su objavljene slabosti programa, u svrhu čijeg unapređenja je ADP-Zid iste godine inicirao formiranje radne grupe. Radnu grupu sačinjavali su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete i sporta, Uprava za kadrove, Unija poslodavaca, Unija slobodnih sindikata, Centar za stručno obrazovanje, eksterni ekspert i predstavnica mladih. Predstavnica Ministarstva prosvjete je bila Mubera Kurpejović, kao Sekretarka ministarstva za visoko obrazovanje, koja je učestvovala u kreiranju izmjena i dopuna zakonskog rješenja Programa stručnog osposobljavanja. Radna grupa je iste godine kreirala i standarde kvaliteta za ovaj program. Rješenja koja su kreirana i predložena od strane eminentih predstavnika nadležnih institucija i ministarstava nikada nijesu razmatrana od strane nadležnih.

Objelodanjena nepravilnost može biti prihvaćena od strane nadležnih kao sofwerska greška zbog nesmotrenosti kompjutera pri uparivanju neprovjerenih poslodavaca i visokoškolaca koji su predstavljeni stručnom spremom i postignutim uspjehom kroz prosječnu ocjenu. Dok ključ odgovornog odnosa prema korisnicima programa leži u odgovoru u kojoj oblasti može pomenuta preduzimljiva korisnica ovog programa da se obuči kod dodijeljenog poslodavca, pronalaženjem adekvatnog poslodavca za proaktivnu mladu osobu kao i donošenjem rješenja na ukazanu nepravilnost. Program je imao značajne koristi za veliki broj njegovih korisnika – od konkretnog zaposlenja (što je 23% u prethodne četiri generacije), do sticanja važnih iskustava i vještina, ali pored toga, očigledno je da postoje brojne zloupotrebe Programa od strane svih uključenih subjekata tako da je efikasna kontrola ključna za njegovo funkcionisanje i to je ono što treba da bude u fokusu nadležnih.

Ispred ADP-Zid,

Sanda Rakočević
Izvršna direktorica
sannda@zid.org.me