Odštampajte ovu stranicu

Uslovi rada

10 nov 2015
9425 puta

Status osigurane osobe utvrdjuje podrucna kancelarija Zavoda na osnovu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje (prijava na osiguranje, prijava o promjeni osiguranja i odjava sa osiguranja), koju podrucnoj kancelariji Zavoda podnosi pravna ili fizicka osoba u roku 15 dana od dana nastanka ili promjene okolnosti na osnovi kojih se stjece status osigurane osobe Zavoda.

Prijava se podnosi u bilo kojoj podrucnoj jedinici Zavoda, a status osigurane osobe Zavoda se utvrduje prema podrucnoj jedinici Zavoda na podrucju kojega osoba za koju je podnesena prijava na obvezno zdravstveno osiguranje ima utvrdjeno prebivaliste, a za stranca odobren stalni boravak, odnosno privremeni boravak.