facebook  twitter

Struktura

ADP–Zid ima Skupštinu i Nezavisni odbor direktora, koji predstavljaju upravljačka tijela organizacije. Izvršna tijela organizacije su Izvršni direktor i Programski odbor. U ADP-Zid po ugovoru o radu angažovano je 7 osoba. Broj angažovanih osoba varira od obima i aktivnosti unutar aktuelnih projekata.

Skupštinu ADP – Zid čine svi članstva organizacije. Predsjednica Skupštine je Mirela Rajković. Skupština je odgovrna za razvoj, rast i način rada organizacije.

Veliki broj mladih ljudi prepoznaje rad organizacije kao svoje prioritete, tako da je broj aktivnih volontera na projektima i servisima organizacije mnogo manji od broja koji se prijavljuje i koji je ukljucen u volontersku data-bazu.

Nezavisni odbor direktora

Nezavisni odbor direktora osnovan je od strane Skupštine organizacije da u njeno ime, kao nezavisni upravni organ na volonterskoj osnovi usmjerava i kontroliše rad. Sastavljen je od uglednih predstavnika zajednice zainteresovanih za rad ADP – Zid-a. U cilju razvoja strategijskog plana, programa i projektnih aktivnosti organizacije, odbor tijesno sarađuje sa direktorom i zaposlenima u organizaciji. Odbor može uzeti aktivnu ulogu i u realizaciji pojedinih aktivnosti unutar projekata organizacije. Zbog efikasnijeg rada, Odbor može da kreira stalne i privremene komitete. Oni se sastaju po potrebi i saziva ih predsjednik komiteta.

Rad i funkcionisanje Odbora definisano je posebnim aktom koji je u skladu sa statutom organizacije.

Nezavisni odbor direktora, između ostaloga ima i sljedeće nadležnosti:

  • Predlaze Skupstini prijedloge promjena Statuta organizacije i daje prijedlogpromjene misije i svrhe organizacije
  • Predlaze Skupstini odluke o personalnim promjenama sastava Odbora;
  • Obezbjeduje efikasno organizaciono planiranje kroz ucesce u procesu strateskogplaniranja organizacije;
  • Ucestvuje u obezbjedivanju odgovarajucih resursa za rad organizacije;
  • Usvaja Godisnji izvjestaj o radu i poslovanju organizacije;
  • Radi na unapredivanju javnog ugleda organizacije ucescem u predstavljanju organizacije u javnosti;
  • Stara se o obezbjedivanju zakonskog i etickog integriteta organizacije;
  • Radi na regrutovanju i orjentisanju novih clanova i vrsi procjenu ucinka Odbora.