facebook  twitter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ADP-ZID

Konkurs za posao u ADP - Zidu

Konkurs za posao u ADP - Zidu

ADP – Zid u programu socijalnih politika i zagovaranja ima...

Volonterizam

Volonterski kutak

Volonterski kutak

Ovo je strana svih novih volontera ADP-Zida. Ovo je rezultat...

Kockanje

Grupe samopomoći za osobe sa problemom kockanja

Sa­vje­to­va­li­šte En­te­ra Pod­go­ri­ca or­ga­ni­zu­je gru­pe sa­mo­po­mo­ći za oso­be ko­je ima­ju...